สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนิดา  บุญนิธิไพสิฐ
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาราภัทร  โมระกรานต์
 
1. นางอุไร  อรุณฉาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญถนอม
2. เด็กหญิงอัชนีย์  ลาภทวีสมสิทธิ์
 
1. นางสาววงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาววงดาว  สุภาเกต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ชัยรุ่งเรื่องถาวร
2. เด็กหญิงบุรพร  วิเศษวรกุล
3. เด็กหญิงภัทรียา  คงชาตรี
4. เด็กหญิงเปรมยุดา  พุกบัวขาว
5. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวมาลีนนท์  ยงพานิชย์
2. นางสาวสุวิมล  สุขเกษม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจาภา  โตคุณาลัย
 
1. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสุภา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอธิชา  ตั้งศิริไพศาล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชชนก  เตชะธารวณิช
2. เด็กหญิงอิสรีย์  กังวาฬพรโรจน์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
2. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 8 1. นางสาวนราธร  ศรีอมร
2. นางสาวนิธิพร  ศรีอมร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
2. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินทรา  จันทชีวกุล
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชญานิษฐ์  วรรณวาณิชย์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพร  แก้วพุกัม
2. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจเดิม
6. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่ตั้ง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จิตต์เส้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฤพร  บินสันเทียะ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 9 1. นางสาวณัฐนรี  มีกุศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวกมลลักษณ์  กล่ำเสือ
2. เด็กหญิงณัฐชญาพร  อ่อนประชา
3. เด็กหญิงณัฐรดี  แพร่แสงเอี่ยม
4. นางสาวธัญญา  จิรณรงค์พัฒน์
5. นางสาวนภาพร  มณีกรรณ์
6. นางสาวปาลิตา  พันธ์สุข
7. นางสาวภรภัทร  สร้อยสน
8. เด็กหญิงวารีวัล  พงศ์พันธ์ชัยกุล
9. เด็กหญิงศศิมา  กัลปพงศ์
10. นางสาวสุชามาศ  ทุวิลา
 
1. นายสกล  วงษ์มั่น
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.02 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.99 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เพียวประเสริฐ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  หล้าสุดตา
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาภรณ์  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
31 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 1. นางสาวธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
2. นางสาวนรีณัฐ  สุขสงวน
3. นางสาววลัยพรรณ  ไทรเกต
4. นางสาวสุดารัตน์  จิตเพียรธรร
5. นางสาวสุพิชฌาย์  นฤนะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
2. MissLI  WENYA
 
32 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐานิดา  ยิ่งธนพิบูลย์
2. นางสาวณิฐการณ์  ศรีทอง
3. นางสาวปาณิศา  จิตต์ปัญญาภาส
4. นางสาวรชุดา  ติระบริสุทธิ์
5. นางสาวรดานุช   ขันแก้ว
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. Mrs.MARIKO  MAEDA
 
33 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวนันทิพร  วชิราดิศัย
2. นางสาวศศิธร  จิรกุลพงศ์ธร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวภัคจิรา  นันทศักดิ์ไพบูลย์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวชนม์ชนิน  พานทอง
3. นางสาวชุติมณฑน์  วงศ์เกียรติก้อง
4. นางสาวธนนันท์  ยุวสิทธิชัย
5. นางสาวนรินทิพย์  ตั้งเจริญธรรม
6. นางสาวพรภัสสร  เจนสรรพกิจกุล
7. นางสาวศุภกานต์  ผดุงใจ
8. นางสาวหทัย  เกษรมาลี
9. นางสาวอรปรียา  สินวณิชย์กุล
10. นางสาวอินทุอร  จำปาวัฒน์
 
1. นายวิทยา  ปาตาสะ
2. นางสาวสมสวย  เห็นงาม
3. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชดาญา  หอมหวล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  หงส์วัฒนกุล
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณณดา  งามชื่นเสถียร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทัพงาม
 
1. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
38 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  สายะบุตร
2. นางสาวตรรกมล  สุขชุม
3. นางสาวพิมพ์พิชญา  โฆษิตเจริญสุข
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์