สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอรัญญา  เพชรนอก
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวสายธาร  ผิวเงิน
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 31 1. นางสาวรามาวดี  ถิ่นบาง
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายวิศรุต  ดะนุดิษฐ์
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายปณรักษ์  สวัสดิ์โสภณ
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 1. นางสาววรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดาวสุขขัน
2. เด็กชายวรรณชนะ  เนตรสำริต
3. เด็กชายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 19 1. นายธนากร  ไชยช่อฟ้า
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ทองย่อย
3. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัทมพร  ดุจนาคี
2. นายอัศวิน  คำจ้อย
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  ศรีอินทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายรัชศักดิ์  ทรงศักดิ์ราตรี
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิราภรณ์  พิญญะคุน
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นายภาคภูมิ  รัชวงษ์
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิเชษฐ  อนันต์ดำรงรัตย์
2. เด็กชายมลธิชา  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กชายรัชศักดิ  ทรงศักดิ์ราตรี
 
1. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
2. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธัญวรัตม์  ตั้งจิตรเจริญ
2. นายนิรุตต์  แสนจันทร์แก้ว
3. นางสาวอรปรียา  ใจจิตร์มั่น
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนพูล
2. เด็กชายอัครพล  วงศ์มา
3. เด็กหญิงโอปอ  ตระกูลรัมย์
 
1. นางสาวเลิศบุษยา   ไทยเจริญ
2. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภรณ์  พิญญะคุณ
2. นางสาวนิรชา  บุญยวง
3. นายลัทธพล  ปลิดฉิม
 
1. นางสาวเลิสบุษยา  ไทยเจริญ
2. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมนัญชยา  สวัสดิ์รัตติกุล
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาววัชรินทร์  อรุณศิริ
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  การะภักดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายเสริมพันธ์ุ  สมดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นายธนาคาร  ศรีภูเวียง
2. นายสราวุธ  แก้วเรือน
3. นายสุรเชษฐ์  พูนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมังกร  โลมพันธ์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดาวสุขขัน
 
1. นายชาญณรงค์  นามมงคูณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.67 เงิน 21 1. นางสาวจิตรอนงค์  ทัพพิจิตร์
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  แก้วมงคล
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 18 1. นางสาวจิตรอนงค์  ทัพพิจิตร์
 
1. นายชาญณรงค์  นามมงคูณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  แก้วมงคล
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายชาญณรงค์  นามมงคูณ
2. นายภควัต   บ่างสมบูรณ์
3. นางสาวรุ่งรวี  ดาวสุขขัน
4. นางสาวศรีสุภางค์    ระเริง
5. เด็กชายศุภชัย   แก้วมงคล
 
1. นายชาญณรงค์  นามมงคูณ
2. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
3. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  เชยรัมย์
2. นายขวัญชัย  ประสงค์
3. นางสาวนริศรา  ห้องข่า
4. นายมงคล  แก้วพวง
5. นางสาวสายธาร  ผิวเงิน
6. นายเพิ่มพูน  ยิ้มกลิ่ม
7. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์
8. นายไพศาล  อินอ่ำ
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกรพิณ  ฟองลาที
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ซ่งภัทรวิสิฐ
3. เด็กหญิงพรพเยาว์  คำใบ
4. เด็กหญิงสุทัตตา  กลิ่่นเมธี
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอัญธิรา  บัวหอม
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิเชียร  นาคทองอินทร์
2. เด็กชายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
2. เด็กหญิงสโรชา  พลสมัคร
 
1. นางสาวจริยาวรรณ  เนื่องฤทธิ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.67 เงิน 7 1. นายกิจจา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  กิจพจน์
2. นายวรพงษ์  บางทราย
3. นางสาวศิริลักษณ์   วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงคณิตา  ทาบโลหะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  เกษหอม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  อินทรศร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  ช่างโต
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมมูล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารมี  สุดพาห์
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจริญญา  ทรงศิริ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศักดิ์นันท์  ซื่อต่อวงศ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรัตน์  เชาระกำ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม