สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 31 1. นางสาวรามาวดี  ถิ่นบาง
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายวิศรุต  ดะนุดิษฐ์
 
1. นายถนอม  พรมสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 19 1. นายธนากร  ไชยช่อฟ้า
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ทองย่อย
3. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัทมพร  ดุจนาคี
2. นายอัศวิน  คำจ้อย
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  ศรีอินทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายรัชศักดิ์  ทรงศักดิ์ราตรี
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิราภรณ์  พิญญะคุน
 
1. นางรัตนาภรณ์  หลาบคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นายภาคภูมิ  รัชวงษ์
 
1. นางสาวศิตาภา  ศรีรักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธัญวรัตม์  ตั้งจิตรเจริญ
2. นายนิรุตต์  แสนจันทร์แก้ว
3. นางสาวอรปรียา  ใจจิตร์มั่น
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
2. นางสาวเลิศบุษยา  ไทยเจริญ