สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอรัญญา  เพชรนอก
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมนัญชยา  สวัสดิ์รัตติกุล
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาววัชรินทร์  อรุณศิริ
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  การะภักดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายเสริมพันธ์ุ  สมดี
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นายธนาคาร  ศรีภูเวียง
2. นายสราวุธ  แก้วเรือน
3. นายสุรเชษฐ์  พูนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดาวสุขขัน
 
1. นายชาญณรงค์  นามมงคูณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 18 1. นางสาวจิตรอนงค์  ทัพพิจิตร์
 
1. นายชาญณรงค์  นามมงคูณ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  เชยรัมย์
2. นายขวัญชัย  ประสงค์
3. นางสาวนริศรา  ห้องข่า
4. นายมงคล  แก้วพวง
5. นางสาวสายธาร  ผิวเงิน
6. นายเพิ่มพูน  ยิ้มกลิ่ม
7. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์
8. นายไพศาล  อินอ่ำ
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกรพิณ  ฟองลาที
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ซ่งภัทรวิสิฐ
3. เด็กหญิงพรพเยาว์  คำใบ
4. เด็กหญิงสุทัตตา  กลิ่่นเมธี
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอัญธิรา  บัวหอม
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จักษุรักษ์
2. เด็กหญิงสโรชา  พลสมัคร
 
1. นางสาวจริยาวรรณ  เนื่องฤทธิ์