สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวสายธาร  ผิวเงิน
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 1. นางสาววรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมังกร  โลมพันธ์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.67 เงิน 21 1. นางสาวจิตรอนงค์  ทัพพิจิตร์
 
1. นางสาวศรีสุภางค์  ระเริง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.67 เงิน 7 1. นายกิจจา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นายจิรัฏฐ์  ดีคุ้ม
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงคณิตา  ทาบโลหะ
2. เด็กหญิงนภัสสร  เกษหอม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  อินทรศร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจริญญา  ทรงศิริ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ