สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายปณรักษ์  สวัสดิ์โสภณ
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  แก้วมงคล
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  แก้วมงคล
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิเชียร  นาคทองอินทร์
2. เด็กชายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  กิจพจน์
2. นายวรพงษ์  บางทราย
3. นางสาวศิริลักษณ์   วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนจันทร์ไพร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  ช่างโต
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พร้อมมูล
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารมี  สุดพาห์
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ