สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายประลองพล  รังสรรค์
2. เด็กหญิงพรดา  ธรรมรังษี
3. เด็กชายพิชิตชัย  เขาเก่ง
 
1. นายปริวัฒน์  แสงไชย
2. นางสาวรัตนบดี  บัวดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นางสาวทวีรัตนากร  มงคลวัฒน์
2. นางสาวอภิชญา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวเสาวนีย์  กันธิยา
 
1. นางสาวอรุณี  ปุตุรงค์
2. นางแสงฤทัย  ลี้ภัยเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวกัลยกร  แสนโพธิ์
2. นางสาวเกศราพร  แสงทอง
3. นางสาวเบญจมาศ  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวดลยา  สีจันทร์
2. นายสมศักดิ์  พาหะมาก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 20 1. นางสาวญาณธิมาศ  วิโรจน์ชูฉัตร
2. นายณดล  โพธิ์ปิติ
3. นางสาวธรรญวรรณ  จันทร์ป้อง
 
1. นายปรีชา  บุญปลอด
2. นางสาวสุวิมล  ประดับสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 16.06 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรกรต  พิมโสดา
2. เด็กชายธนโชติ  ช่างปราณีต
 
1. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.3 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัชรพล  เพชรศรี
2. เด็กชายยุทธนา  นักผูก
 
1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย