สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาวคณิตา  คำโสภา
 
1. นางพัชญ์ชามญชุ์  กฤติณัฐธนชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 1. นางสาวรัสมา  โกษาทอง
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนรากร  ประชุมศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  วงค์สิงห์แก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวมุกขรินทร์  สุตคาน
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. นางสาวทิวาพร  สุดแสง
 
1. นางสาวอวิกา  ลิ้มพานิชภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนานิตย์  ธนาวัฒนวิภาค
 
1. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสกรรจ์  เสรีอรุโณ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลั่นกำเนิด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 1. นางสาวธัญลักษณ์  ทรงสอาด
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  อภิรติศิริชัยกุล
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญมั่น
3. เด็กชายไอยศิริ  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีสันต์
2. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  กุลเกล้า
2. นายธนพงษ์  เมืองศิลปศาสตร์
3. นางสาวมินทร์ตรา  พันธ์โคตร
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางสาวสุมนทิพย์  ใจศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีก๊กเจริญ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  นวลศรี
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
2. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวประณตนาถ  วิบูลย์แสง
2. นางสาวสุชานันท์  คำจันทราช
 
1. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์
2. นางสาวนิภาพร  ศรีสันต์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายประลองพล  รังสรรค์
2. เด็กหญิงพรดา  ธรรมรังษี
3. เด็กชายพิชิตชัย  เขาเก่ง
 
1. นายปริวัฒน์  แสงไชย
2. นางสาวรัตนบดี  บัวดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นางสาวทวีรัตนากร  มงคลวัฒน์
2. นางสาวอภิชญา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวเสาวนีย์  กันธิยา
 
1. นางสาวอรุณี  ปุตุรงค์
2. นางแสงฤทัย  ลี้ภัยเจริญ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวกัลยกร  แสนโพธิ์
2. นางสาวเกศราพร  แสงทอง
3. นางสาวเบญจมาศ  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวดลยา  สีจันทร์
2. นายสมศักดิ์  พาหะมาก
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 20 1. นางสาวญาณธิมาศ  วิโรจน์ชูฉัตร
2. นายณดล  โพธิ์ปิติ
3. นางสาวธรรญวรรณ  จันทร์ป้อง
 
1. นายปรีชา  บุญปลอด
2. นางสาวสุวิมล  ประดับสุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 16.06 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรกรต  พิมโสดา
2. เด็กชายธนโชติ  ช่างปราณีต
 
1. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.3 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัชรพล  เพชรศรี
2. เด็กชายยุทธนา  นักผูก
 
1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดนุนุช  จันทร์เสรี
2. นางสาวพาขวัญ  อาภาภิรม
3. นายพีรพัฒน์  เข็มเพ็ชร์
4. นางสาวสุภางพินธ์  กิจประกอบ
5. นางสาวหทัยวรรณ  เกษรบัว
 
1. นางสาวรัชนี  วุนวิริยะกิจ
2. นางสาวสุภาพร  แจ้งกระจ่าง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวดนุนุช  จันทร์เสรี
2. นายปรีชา  สมฤทธิ์
3. นางสาวพาขวัญ  อาภาภิรม
4. นายพีรพัฒน์  เข็มเพ็ชร์
5. นายวีระชัย  ลายน้ำเงิน
6. นายศรายุทธ  อยู่คง
7. นางสาวสุภางพินธ์  กิจประกอบ
8. นางสาวหทัยวรรณ  เกษรบัว
 
1. นางสาวปาริชาต  สุนทร
2. นายนำโชค  อุ่นเวียง
3. นางสาวรัชนี  วุนวิริยะกิจ
4. นางสาวสุทธิตา  อินพรม
5. นางสาวอาทิตยา  วงษ์วรรณ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐาปนา  แย้มศรี
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรยุทธ  เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ช้อยชด
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวณัฐชยา  ฐินะกุล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชลชาติ  ทองประดับ
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  วิวัฒน์เมธาวุฒิ
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  โพธิ์งาม
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญภัทร  มานะสาระกุล
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยศิริ
2. เด็กชายประภัทร์  มีอาษา
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิทธิ  อิสหากวรรณ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศลิษา  เนียรมงคล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หนูขาว
2. เด็กชายประภัทร์  มีอาษา
3. เด็กชายพัทธดนย์  ก้อนทอง
4. เด็กหญิงสิริยากร  เถระวัลย์
5. เด็กชายอรรถพล  โพธิชาราช
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวกัลยกร  บรรพตะธิ
2. นายชาญยุทธ  แหลมรุ่งเรือง
3. นายปรมินทร์  กาสาว์
4. นายภัทรวิชญ์  ขันธ์สาลี
5. นางสาวสุพัตรา  ช่องสว่าง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวัชริฎา  เวชวิฐาน
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 8 1. นางสาวศรวณีย์  บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นางสาวศรวณีย์  บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาววีโรนิค  บา
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.3 เงิน 10 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพ็ชร์อินทร์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิตสิรี  พริบไหว
2. นางสาวปฐมพร  พัฒนะจุฑา
3. นางสาวมาทิตา  ไตรยวงค์
4. นางสาวรัตนาวดี  ไชยบอน
5. นางสาวรุจีรัตน์  กมลตรี
6. นางสาววิณารัตน์  แรงจริง
 
1. นางสาวมัลลิกา  แสงอ้น
2. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.02 ทอง 4 1. นางสาวปิยนันท์  ชินราช
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวภริดา  มุทิตาภรณ์
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  เจริญศรี
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 4 1. นางสาวทัตตริกา  สิขัณฑกบุตร
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
45 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.32 ทอง 6 1. นางสาวปาริฉัตร  คงสมวัย
2. นางสาวภัณฑิรา  อรุณ
3. นางสาวสุทธาวาส  นันทรังสี
4. นางสาวสุภัสสร  วิบูลย์เวชวาณิชย์
5. นางสาวแวววรรณ  ศรัทธาสุข
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  จันทวีจิตร
2. นางสาวพรรษชล  ลีฬหาวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์บุญ  พิรุณ
4. นางสาวพุทธิดา  เหมินทราภรณ์
5. นางสาววนาภา  เพ็ชรตระกูล
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
2. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรวรรณ  วงษ์เหมือน
2. นางสาวณลินทิพย์  ตันทักษิณานุกิจ
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 1. เด็กชายฐาปนา  แย้มศรี
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ช้อยชด
3. เด็กหญิงสุนีย์  กันสวัสดิ์
 
1. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิติลักษณ์  วิวัฒน์เมธาวุฒิ
2. นางสาวทิพยฉัตร  ไชยยงยศ
3. นางสาวลลนา  ศรีกรไผท
 
1. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
2. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 6 1. นางสาวชญานี  การุณการกิจ
2. นางสาวสโรชา  อามาตรทัศน์
3. นายแสงชัย  แสงสีทอง
 
1. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพัชร  หิรัญยะนันท์
2. เด็กชายไอยศิริ  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายกรกฎ  ภุมมาลี
2. เด็กชายอรรถกร  ศรนารายณ์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางสาวสุวรรณา  ทัพทวี
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายกฤษณะชัย  บุญส่ง
2. นายพงศธร  คณาชอบ
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กาปาเล
2. เด็กชายอลงกรณ์  จุฑาทัศน์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณภัทร  พงศ์สิริธนภัทร
2. นายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หนูขาว
2. เด็กชายนราธิป  วังคีรี
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายคธาวุฒิ  บันดาลพร
2. เด็กชายภานุกร  รัตนชินกร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 13 1. นายชาญณรงค์  คชสินธ์
2. นายดนัย  สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
59 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฎ  ภุมมาลี
2. เด็กหญิงกีรนา  ชะโลปถัมภ์
3. เด็กชายอรรถกร  ศรนารายณ์
 
1. นายธนพงษ์  วงศ์นภาไพศาล
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนา  หวังโสภารักษ์
2. นางสาววราภรณ์  คล่องแคล่ว
3. นางสาววราภรณ์  ประดิษฐ์
 
1. นายวรพจน์  ดวงงาม
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายธนกฤต  เกียรติชยานนท์
2. นายเอกชัย  แก้วมั่น
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิติยา  ไม่หวาดยุทธ
2. เด็กหญิงณหทัย  สาระ
3. เด็กหญิงธนพร  คงสบุตร
4. เด็กหญิงนภพรรษ  บุญเลิศ
5. เด็กชายปิยบุตร  วลีเกียรติกุล
6. เด็กหญิงเมทินี  แดงด้วง
 
1. นางวราภรณ์  เนรมิตพาณิชย์
2. นางสาวสรัสนันท์  เหลืองอุทัย
3. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันทองคำ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปการเลิศ
3. เด็กหญิงทยาภา  เจียรวาปี
 
1. นางศรีวรรณ  เทียงตรง
2. นางภัษรินทร์  นิธิมหาศาล
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพเก้า  กิจสุวรรณรัตน์
2. นางสาวนิลวัลย์  คำโสภา
3. นางสาวปาณิสรา  กรุตรนิยม
 
1. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 1. เด็กชายธนิน  นีรนาทภูรี
2. เด็กชายรัชพล  เทิดคุณากร
3. เด็กหญิงวณิชชา  คะเนวัน
 
1. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางภัษรินทร์  นิธิมหาศาล
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 8 1. นางสาวปนัดดา  พลายเพ็ชร์
2. นางสาวศุภิดา  อยู่สุข
3. นางสาวสุเมธา  สาครขำ
 
1. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิวาพร  สุดแสง
2. เด็กหญิงนรากร  ประชุมศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจรงค์จินดา
 
1. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์
2. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
 
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชนา  มันทะนา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชานาถ  มาลทอง
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ