สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนรากร  ประชุมศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  วงค์สิงห์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสกรรจ์  เสรีอรุโณ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลั่นกำเนิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวประณตนาถ  วิบูลย์แสง
2. นางสาวสุชานันท์  คำจันทราช
 
1. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์
2. นางสาวนิภาพร  ศรีสันต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายประลองพล  รังสรรค์
2. เด็กหญิงพรดา  ธรรมรังษี
3. เด็กชายพิชิตชัย  เขาเก่ง
 
1. นายปริวัฒน์  แสงไชย
2. นางสาวรัตนบดี  บัวดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นางสาวทวีรัตนากร  มงคลวัฒน์
2. นางสาวอภิชญา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวเสาวนีย์  กันธิยา
 
1. นางสาวอรุณี  ปุตุรงค์
2. นางแสงฤทัย  ลี้ภัยเจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 16.06 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรกรต  พิมโสดา
2. เด็กชายธนโชติ  ช่างปราณีต
 
1. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.3 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัชรพล  เพชรศรี
2. เด็กชายยุทธนา  นักผูก
 
1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย