สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 1. นางสาวรัสมา  โกษาทอง
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวมุกขรินทร์  สุตคาน
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีก๊กเจริญ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  นวลศรี
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
2. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวกัลยกร  แสนโพธิ์
2. นางสาวเกศราพร  แสงทอง
3. นางสาวเบญจมาศ  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวดลยา  สีจันทร์
2. นายสมศักดิ์  พาหะมาก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  โพธิ์งาม
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 6 1. นางสาวชญานี  การุณการกิจ
2. นางสาวสโรชา  อามาตรทัศน์
3. นายแสงชัย  แสงสีทอง
 
1. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายคธาวุฒิ  บันดาลพร
2. เด็กชายภานุกร  รัตนชินกร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 13 1. นายชาญณรงค์  คชสินธ์
2. นายดนัย  สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ