สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาวคณิตา  คำโสภา
 
1. นางพัชญ์ชามญชุ์  กฤติณัฐธนชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนานิตย์  ธนาวัฒนวิภาค
 
1. นางสาวสุธารส  วรนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  อภิรติศิริชัยกุล
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญมั่น
3. เด็กชายไอยศิริ  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีสันต์
2. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  กุลเกล้า
2. นายธนพงษ์  เมืองศิลปศาสตร์
3. นางสาวมินทร์ตรา  พันธ์โคตร
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางสาวสุมนทิพย์  ใจศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 20 1. นางสาวญาณธิมาศ  วิโรจน์ชูฉัตร
2. นายณดล  โพธิ์ปิติ
3. นางสาวธรรญวรรณ  จันทร์ป้อง
 
1. นายปรีชา  บุญปลอด
2. นางสาวสุวิมล  ประดับสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวกัลยกร  บรรพตะธิ
2. นายชาญยุทธ  แหลมรุ่งเรือง
3. นายปรมินทร์  กาสาว์
4. นายภัทรวิชญ์  ขันธ์สาลี
5. นางสาวสุพัตรา  ช่องสว่าง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 8 1. นางสาวศรวณีย์  บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นางสาวศรวณีย์  บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.3 เงิน 10 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพ็ชร์อินทร์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวภริดา  มุทิตาภรณ์
 
1. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 4 1. นางสาวทัตตริกา  สิขัณฑกบุตร
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 1. เด็กชายฐาปนา  แย้มศรี
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ช้อยชด
3. เด็กหญิงสุนีย์  กันสวัสดิ์
 
1. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิติลักษณ์  วิวัฒน์เมธาวุฒิ
2. นางสาวทิพยฉัตร  ไชยยงยศ
3. นางสาวลลนา  ศรีกรไผท
 
1. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
2. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพัชร  หิรัญยะนันท์
2. เด็กชายไอยศิริ  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายกรกฎ  ภุมมาลี
2. เด็กชายอรรถกร  ศรนารายณ์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางสาวสุวรรณา  ทัพทวี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายกฤษณะชัย  บุญส่ง
2. นายพงศธร  คณาชอบ
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กาปาเล
2. เด็กชายอลงกรณ์  จุฑาทัศน์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฎ  ภุมมาลี
2. เด็กหญิงกีรนา  ชะโลปถัมภ์
3. เด็กชายอรรถกร  ศรนารายณ์
 
1. นายธนพงษ์  วงศ์นภาไพศาล
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนา  หวังโสภารักษ์
2. นางสาววราภรณ์  คล่องแคล่ว
3. นางสาววราภรณ์  ประดิษฐ์
 
1. นายวรพจน์  ดวงงาม
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายธนกฤต  เกียรติชยานนท์
2. นายเอกชัย  แก้วมั่น
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 1. เด็กชายธนิน  นีรนาทภูรี
2. เด็กชายรัชพล  เทิดคุณากร
3. เด็กหญิงวณิชชา  คะเนวัน
 
1. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางภัษรินทร์  นิธิมหาศาล