สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. นางสาวทิวาพร  สุดแสง
 
1. นางสาวอวิกา  ลิ้มพานิชภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 1. นางสาวธัญลักษณ์  ทรงสอาด
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรยุทธ  เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวณัฐชยา  ฐินะกุล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  วิวัฒน์เมธาวุฒิ
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญภัทร  มานะสาระกุล
 
1. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศลิษา  เนียรมงคล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หนูขาว
2. เด็กชายประภัทร์  มีอาษา
3. เด็กชายพัทธดนย์  ก้อนทอง
4. เด็กหญิงสิริยากร  เถระวัลย์
5. เด็กชายอรรถพล  โพธิชาราช
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาววีโรนิค  บา
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.02 ทอง 4 1. นางสาวปิยนันท์  ชินราช
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  เจริญศรี
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
13 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.32 ทอง 6 1. นางสาวปาริฉัตร  คงสมวัย
2. นางสาวภัณฑิรา  อรุณ
3. นางสาวสุทธาวาส  นันทรังสี
4. นางสาวสุภัสสร  วิบูลย์เวชวาณิชย์
5. นางสาวแวววรรณ  ศรัทธาสุข
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  จันทวีจิตร
2. นางสาวพรรษชล  ลีฬหาวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์บุญ  พิรุณ
4. นางสาวพุทธิดา  เหมินทราภรณ์
5. นางสาววนาภา  เพ็ชรตระกูล
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
2. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรวรรณ  วงษ์เหมือน
2. นางสาวณลินทิพย์  ตันทักษิณานุกิจ
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณภัทร  พงศ์สิริธนภัทร
2. นายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หนูขาว
2. เด็กชายนราธิป  วังคีรี
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิติยา  ไม่หวาดยุทธ
2. เด็กหญิงณหทัย  สาระ
3. เด็กหญิงธนพร  คงสบุตร
4. เด็กหญิงนภพรรษ  บุญเลิศ
5. เด็กชายปิยบุตร  วลีเกียรติกุล
6. เด็กหญิงเมทินี  แดงด้วง
 
1. นางวราภรณ์  เนรมิตพาณิชย์
2. นางสาวสรัสนันท์  เหลืองอุทัย
3. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพเก้า  กิจสุวรรณรัตน์
2. นางสาวนิลวัลย์  คำโสภา
3. นางสาวปาณิสรา  กรุตรนิยม
 
1. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 8 1. นางสาวปนัดดา  พลายเพ็ชร์
2. นางสาวศุภิดา  อยู่สุข
3. นางสาวสุเมธา  สาครขำ
 
1. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
2. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิวาพร  สุดแสง
2. เด็กหญิงนรากร  ประชุมศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจรงค์จินดา
 
1. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์
2. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชนา  มันทะนา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชานาถ  มาลทอง
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ