สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์พุ่ม
 
1. นายวชิระ  บุญยัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวพรจิรา  ฟูเฟื่อง
 
1. นายวชิระ  บุญยัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไวยคงคา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นายธนดล  วิริยะรุ่งเรืองกิจ
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 1. นางสาวภัทราภรณ์  รินโยธา
 
1. นางประภาวดี  บุญมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวชฎาทิพย์  ผุยพรม
 
1. นางสาวพรรณราย  ธีระวณิชย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกฤษณา  ถิรพงษ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงศรัญญา  บุญล้ำ
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
2. นางสาวสุนทรีย์ภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวทินพร  แตงรื่น
2. นางสาวนิกา  วงละคร
3. นางสาวเพ็ญหทัย  จันทวงศ์
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
2. นางสาวสุนทรีย์ภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนันทพร  เสตะสุหัต
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  รอบคอบ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
2. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกฤษณา  ถิรพงษ์
 
1. นางสุประวีณ์  ทิพย์โพธื์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 1. นายวรณัท  เย็นสถิตย์
 
1. นางสาวนันทนา  ศรีนวล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวทินพร  แตงรื่น
2. นางสาวนิกา  วงละคร
3. นางสาวเพ็ญหทัย  จันทวงค์
 
1. นางสาวนันทนา  ศรีนวล
2. นางปราณี  ศรีเศวต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 13 1. นายธนภูมิ  ก่อกุลดิลก
2. นายศศิกฤษณ์ชัย  จริตรัมย์
 
1. นางสุประวีณ์  ทิพย์โพธื์
2. นางปราณี  ศรีเศวต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรพล  ชื่นเจริญ
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 9 1. นายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โนมะวงศ์
3. เด็กชายบุญมี  ลินิษฐา
 
1. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
2. นางสาวบุษรินทร์  คงศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพลอยชนก  ทองสิงห์
2. นายวรณัท  เย็นสถิตย์
3. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายดนุพล  คานทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวดวงฤดี  โตมั่นคง
2. นางสาววัลภา  จ่ายจันทร์
3. นางสาวเบญญา  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นายดนุพล  คานทอง
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงจร
2. เด็กชายศราวุฒิ  กล่อมสุนทร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทีทอง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นางสาวสุนิตา  ชัยแสง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวชฎาทิพย์  ผุยพรม
2. นางสาวอรนุช  วิเศษสุข
3. นายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
2. นางสาวอรทัย  เลื่อยกระโทก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ฤาชา
2. เด็กหญิงวริญญา  โยธาวุฒิ
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาพร  พันธัง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นางสาววรสุดา  แก้วมิ่ง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 16 1. นายกัษณ  จันทา
2. นายณัฐดนัย  จงประสานเกียรติ
3. นายอภิชาติ  ศรีเพ็ญ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สาพิราช
2. นางสาวพิไลวรรณ   ทองมาก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิการรัมย์
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โสนะมิตร
 
1. นางจันทิมา  ศาสตร์กลาง
2. นางสาวสุนิตา  ชัยแสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่บำรุง
 
1. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภูมิ  เงินยวง
2. เด็กชายธรณินทร์  มหาราช
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายฐากูร  ศรีพันประเสริฐ
2. เด็กชายธาวัน  ใจอารีย์
3. นางสาวพรนภา  นิพานรัมย์
4. นางสาวสุกานดา  ดิษฐบรรจง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวกลาง
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กุณฑี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.16 ทอง 4 1. นายศศิกฤษณ์ชัย  จริตรัมย์
2. นายส่งเสริม  บัวงาม
3. นางสาวอารดา  พิมทอง
4. นายเกียรติกุล  แย้มโกสุมภี
5. นางสาวเพ็ญหทัย  จันทวงค์
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กุณฑี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นางสาวกรชนก  สนธยา
3. นายนายสิฐพงศ์  ด้วงประพัฒน์
4. นางสาวอาทิตยา  บุญนาค
5. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวมาริสา  นุงอาหลี
2. นางสาวสุดารัตน์  ช่วยเกิด
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 16 1. เด็กชายสันติ  ศรีดีจริง
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.99 เงิน 18 1. นายวัชรินทร์  นาคู
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไวยคงคา
2. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
 
1. นางสาวมาริสา  นุงอาหลี
2. นางสาวนภาพร  อุตสาหะ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 27.6 เข้าร่วม 26 1. นางสาวณัฐชา  ศรีเถื่อน
2. นายวีรชน  วิเชียรน้อย
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กุณฑี
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนพนธ์  รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  รอบคอบ
 
1. นายพรชัย  บัวทอง
2. นายมานัสชัย  สายแขก
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชนิดา  เซ่งเหลียน
2. นายพีรพล  พรหมเมฆ
 
1. นายกุศล  ศรีลาโชติ
2. นางผาณิต  โชควิทยา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวน้ำฝน  สมุทรัตน์
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มีเชื้อวงศ์
2. เด็กหญิงนัทวรรณ  ช่วยประดิษฐ
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
2. นายธนกร  นวนลิน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยชนะ  นุชแนวนุ่ม
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  ยาดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินถา
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
2. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  ยาดี
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีรภัทธิ์  สุขสมกรณ์
2. เด็กชายธาวัณ  ใจอารีย์
3. เด็กหญิงนฤมล  มโนขันธ์
4. เด็กหญิงศิรดา  เรียนพืช
5. เด็กหญิงสุภัทรา  สว่างภัก
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจอยู่
 
1. นางสาวธนพร  อินยา
2. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
3. นายธนกร  นวนลิน
4. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎาทิพย์  ผุยพรม
2. นางสาวชนกสุดา  จันทร์พุ่ม
3. นางสาวณัฐภัสสรญ์  จันทร์เล็ก
4. นางสาวน้ำฝน  สมุทรัตน์
5. นางสาวภัทราภรณ์  รินโยธา
6. นางสาวยุพิน  อะโนนาม
7. นางสาวรุ่งนภา  ปาณฑผลิน
8. นายวีรชน  วิเชียรน้อย
9. นางสาววีรยา  ก่านจันทร์
10. นางสาวแพรววรรณ  เทพมุสิก
 
1. นางสาวธนพร  อินยา
2. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
3. นายธนกร  นวนลิน
4. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นางสาวกรชนก  สนธยา
3. นางสาวชนกสุดา  จันทร์พุ่ม
4. นางสาวนัฐภัสสรญ์  จันทร์เล็ก
5. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
6. เด็กชายมนชนะ  เวชกรณ์
7. นายวัชรินทร์  นาคู
8. นางสาวอาทิตยา  บุญนาค
9. นายเกียรติกุล  แย้มโกสุมภ์
10. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวอลีนา  วุฒิกุลสิน
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงระพินธรณ์   โตโสม
2. เด็กหญิงวรินทร์พร   หิรัณย์อมรเดช
3. เด็กชายโดมเพชร  พชรเพชร
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 11 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นางสาวอาทิตยา  บุญนาค
3. นางสาวเบญจรัตน์  หอมละออ
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤกนก  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงต้นน้ำ  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงมธุรดา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรชนก  สนธยา
2. นายวัชรินทร์  นาคู
3. นางสาวอารดา  พิมทอง
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัฒนา  สมพงษ์
2. เด็กชายอาทิตย์  ม่านทอง
 
1. นายธีระชัย  บำรุงศิลป์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
2. เด็กชายมนชนะ  เวชกรณ์
 
1. นายธีระชัย  บำรุงศิลป์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกรกนก  มานิตยกูล
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนันทินี  เข็มนาค
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 1. นายกรกนก  มานิตยกูล
2. นายเจษฎา  สีนิล
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ยางนอก
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  บรรลือ
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  โตกราน
 
1. นายภาสกร  ราชู
2. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 7 1. นางสาววรรณมนี  สุขวิบูลย์
2. นางสาววรรณิษา  บุญทอง
3. นายศุภชัย  เปไสล
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
2. นายชัชวาลย์  พึ่งสมบัติ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐานิตา  บุญวงศ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงรื่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพันธ์ประเสริฐ
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 9 1. นางสาวณัฐฐาภรณ์  สุทธิมานัส
2. นางสาวประภาสิริ  อาษาวิเศษ
3. นางสาวสกุลณา  จรกลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวปาริยาภัทร  ปานทองหล่อ
2. นางสาววรรณภาพร  จันอิน
3. นางสาวอัญชนา  สิตานนท์
 
1. นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์
 
56 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไวยคงคา
2. เด็กชายกายสิทธิ์  สิทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงจีรภัทธิ์  สุขสมกรณ์
4. เด็กชายชัยชนะ  นุชแนวนุ่ม
5. เด็กหญิงดวงกมล  นุชดารา
6. เด็กชายธนกร  บุญเนื่อง
7. เด็กชายธาวัน  ใจอารีย์
8. เด็กหญิงนภัทร  สารมะโน
9. เด็กหญิงนฤมล  มโนขันธ์
10. เด็กหญิงพรรณภษา  บุญเถาว์
11. เด็กหญิงพรรณวิภา  ยาดี
12. เด็กชายวุฒินันท์  รถเศรษฐา
13. เด็กหญิงศิรดา  เรียนพืช
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินถา
15. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ภมรบุตร
16. เด็กชายศุภโชค  ใจสมหวัง
17. เด็กหญิงสกาวใจ  คงสันต์
18. เด็กหญิงสรัลชนา  โสภี
19. เด็กหญิงสุภัทรา  สว่างภัก
20. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจอยู่
21. เด็กชายสุรพัศ  บุตรสุวรรณ์
22. เด็กชายอัครพนธ์  รวยกลิ่น
23. เด็กหญิงัอัญชลี  แสนละคร
24. เด็กหญิงไพริน  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวธนพร  อินยา
2. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
3. นายธนกร  นวนลิน
4. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข