สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โนมะวงศ์
3. เด็กชายบุญมี  ลินิษฐา
 
1. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
2. นางสาวบุษรินทร์  คงศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพลอยชนก  ทองสิงห์
2. นายวรณัท  เย็นสถิตย์
3. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายดนุพล  คานทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิการรัมย์
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โสนะมิตร
 
1. นางจันทิมา  ศาสตร์กลาง
2. นางสาวสุนิตา  ชัยแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่บำรุง
 
1. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภูมิ  เงินยวง
2. เด็กชายธรณินทร์  มหาราช
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ