สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไวยคงคา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 29 1. นายธนดล  วิริยะรุ่งเรืองกิจ
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 1. นางสาวภัทราภรณ์  รินโยธา
 
1. นางประภาวดี  บุญมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกฤษณา  ถิรพงษ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงศรัญญา  บุญล้ำ
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
2. นางสาวสุนทรีย์ภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวทินพร  แตงรื่น
2. นางสาวนิกา  วงละคร
3. นางสาวเพ็ญหทัย  จันทวงศ์
 
1. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
2. นางสาวสุนทรีย์ภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนันทพร  เสตะสุหัต
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  รอบคอบ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม
2. นายรณยุทธ  สังสุทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกฤษณา  ถิรพงษ์
 
1. นางสุประวีณ์  ทิพย์โพธื์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 1. นายวรณัท  เย็นสถิตย์
 
1. นางสาวนันทนา  ศรีนวล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 13 1. นายธนภูมิ  ก่อกุลดิลก
2. นายศศิกฤษณ์ชัย  จริตรัมย์
 
1. นางสุประวีณ์  ทิพย์โพธื์
2. นางปราณี  ศรีเศวต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรพล  ชื่นเจริญ
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 9 1. นายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โนมะวงศ์
3. เด็กชายบุญมี  ลินิษฐา
 
1. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
2. นางสาวบุษรินทร์  คงศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพลอยชนก  ทองสิงห์
2. นายวรณัท  เย็นสถิตย์
3. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายดนุพล  คานทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิการรัมย์
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โสนะมิตร
 
1. นางจันทิมา  ศาสตร์กลาง
2. นางสาวสุนิตา  ชัยแสง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่บำรุง
 
1. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภูมิ  เงินยวง
2. เด็กชายธรณินทร์  มหาราช
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นางสาวกรชนก  สนธยา
3. นายนายสิฐพงศ์  ด้วงประพัฒน์
4. นางสาวอาทิตยา  บุญนาค
5. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวมาริสา  นุงอาหลี
2. นางสาวสุดารัตน์  ช่วยเกิด
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 27.6 เข้าร่วม 26 1. นางสาวณัฐชา  ศรีเถื่อน
2. นายวีรชน  วิเชียรน้อย
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กุณฑี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนพนธ์  รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  รอบคอบ
 
1. นายพรชัย  บัวทอง
2. นายมานัสชัย  สายแขก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวน้ำฝน  สมุทรัตน์
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  ยาดี
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ