สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์พุ่ม
 
1. นายวชิระ  บุญยัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวพรจิรา  ฟูเฟื่อง
 
1. นายวชิระ  บุญยัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวดวงฤดี  โตมั่นคง
2. นางสาววัลภา  จ่ายจันทร์
3. นางสาวเบญญา  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นายดนุพล  คานทอง
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวชฎาทิพย์  ผุยพรม
2. นางสาวอรนุช  วิเศษสุข
3. นายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
2. นางสาวอรทัย  เลื่อยกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 16 1. นายกัษณ  จันทา
2. นายณัฐดนัย  จงประสานเกียรติ
3. นายอภิชาติ  ศรีเพ็ญ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สาพิราช
2. นางสาวพิไลวรรณ   ทองมาก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชนิดา  เซ่งเหลียน
2. นายพีรพล  พรหมเมฆ
 
1. นายกุศล  ศรีลาโชติ
2. นางผาณิต  โชควิทยา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มีเชื้อวงศ์
2. เด็กหญิงนัทวรรณ  ช่วยประดิษฐ
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
2. นายธนกร  นวนลิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยชนะ  นุชแนวนุ่ม
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  ยาดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินถา
 
1. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
2. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นางสาวกรชนก  สนธยา
3. นางสาวชนกสุดา  จันทร์พุ่ม
4. นางสาวนัฐภัสสรญ์  จันทร์เล็ก
5. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
6. เด็กชายมนชนะ  เวชกรณ์
7. นายวัชรินทร์  นาคู
8. นางสาวอาทิตยา  บุญนาค
9. นายเกียรติกุล  แย้มโกสุมภ์
10. นางสาวเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวอลีนา  วุฒิกุลสิน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงระพินธรณ์   โตโสม
2. เด็กหญิงวรินทร์พร   หิรัณย์อมรเดช
3. เด็กชายโดมเพชร  พชรเพชร
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 11 1. นางสาวกมลชนก  เพชรรัตน์
2. นางสาวอาทิตยา  บุญนาค
3. นางสาวเบญจรัตน์  หอมละออ
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
12 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไวยคงคา
2. เด็กชายกายสิทธิ์  สิทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงจีรภัทธิ์  สุขสมกรณ์
4. เด็กชายชัยชนะ  นุชแนวนุ่ม
5. เด็กหญิงดวงกมล  นุชดารา
6. เด็กชายธนกร  บุญเนื่อง
7. เด็กชายธาวัน  ใจอารีย์
8. เด็กหญิงนภัทร  สารมะโน
9. เด็กหญิงนฤมล  มโนขันธ์
10. เด็กหญิงพรรณภษา  บุญเถาว์
11. เด็กหญิงพรรณวิภา  ยาดี
12. เด็กชายวุฒินันท์  รถเศรษฐา
13. เด็กหญิงศิรดา  เรียนพืช
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินถา
15. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ภมรบุตร
16. เด็กชายศุภโชค  ใจสมหวัง
17. เด็กหญิงสกาวใจ  คงสันต์
18. เด็กหญิงสรัลชนา  โสภี
19. เด็กหญิงสุภัทรา  สว่างภัก
20. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจอยู่
21. เด็กชายสุรพัศ  บุตรสุวรรณ์
22. เด็กชายอัครพนธ์  รวยกลิ่น
23. เด็กหญิงัอัญชลี  แสนละคร
24. เด็กหญิงไพริน  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวธนพร  อินยา
2. นางสาวอวยพร  อารีโกเศศ
3. นายธนกร  นวนลิน
4. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข