สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวชฎาทิพย์  ผุยพรม
 
1. นางสาวพรรณราย  ธีระวณิชย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงจร
2. เด็กชายศราวุฒิ  กล่อมสุนทร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทีทอง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นางสาวสุนิตา  ชัยแสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายฐากูร  ศรีพันประเสริฐ
2. เด็กชายธาวัน  ใจอารีย์
3. นางสาวพรนภา  นิพานรัมย์
4. นางสาวสุกานดา  ดิษฐบรรจง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวกลาง
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กุณฑี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 16 1. เด็กชายสันติ  ศรีดีจริง
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.99 เงิน 18 1. นายวัชรินทร์  นาคู
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรชนก  สนธยา
2. นายวัชรินทร์  นาคู
3. นางสาวอารดา  พิมทอง
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
2. เด็กชายมนชนะ  เวชกรณ์
 
1. นายธีระชัย  บำรุงศิลป์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนันทินี  เข็มนาค
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 1. นายกรกนก  มานิตยกูล
2. นายเจษฎา  สีนิล
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 7 1. นางสาววรรณมนี  สุขวิบูลย์
2. นางสาววรรณิษา  บุญทอง
3. นายศุภชัย  เปไสล
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
2. นายชัชวาลย์  พึ่งสมบัติ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวปาริยาภัทร  ปานทองหล่อ
2. นางสาววรรณภาพร  จันอิน
3. นางสาวอัญชนา  สิตานนท์
 
1. นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์