สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวทินพร  แตงรื่น
2. นางสาวนิกา  วงละคร
3. นางสาวเพ็ญหทัย  จันทวงค์
 
1. นางสาวนันทนา  ศรีนวล
2. นางปราณี  ศรีเศวต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ฤาชา
2. เด็กหญิงวริญญา  โยธาวุฒิ
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาพร  พันธัง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นางสาววรสุดา  แก้วมิ่ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.16 ทอง 4 1. นายศศิกฤษณ์ชัย  จริตรัมย์
2. นายส่งเสริม  บัวงาม
3. นางสาวอารดา  พิมทอง
4. นายเกียรติกุล  แย้มโกสุมภี
5. นางสาวเพ็ญหทัย  จันทวงค์
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กุณฑี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไวยคงคา
2. เด็กชายพีรวัฒน์  หาใหญ่
 
1. นางสาวมาริสา  นุงอาหลี
2. นางสาวนภาพร  อุตสาหะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤกนก  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงต้นน้ำ  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงมธุรดา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ยางนอก
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  บรรลือ
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  โตกราน
 
1. นายภาสกร  ราชู
2. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐานิตา  บุญวงศ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงรื่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพันธ์ประเสริฐ
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 9 1. นางสาวณัฐฐาภรณ์  สุทธิมานัส
2. นางสาวประภาสิริ  อาษาวิเศษ
3. นางสาวสกุลณา  จรกลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์