สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวจันทร  ศิริธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวิภาพร  เชษฐชาตรี
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัศพร  ภูนนท์
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฏฐนัน  หิรัญอนัญภัทร์
 
1. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวพิชญา  มีเครือ
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายปรัชญา  กุลพิศาล
 
1. นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลลดา  ทองสุข
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงบุญญาดา  บุณยสิทธิ์พิชัย
2. เด็กชายพุฒฺพงษ์  สินพิชัย
3. เด็กชายศุภเดช  ศรสูงเนิน
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
2. นางสาวพรรณิภา  ใสนวน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 26 1. นายจักรกฤช  วัฒนเขื่อนขันธ์
2. นายสุทธินนท์  นาคปน
3. นายไอศวรรค์  พิมสอน
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
2. นายสุทธา  อินทนานนท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชนะพล  มหาราช
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญลือ
 
1. นางสาวอมรทิพย์  ชลารัตน์
2. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 1. นายโชคชัย  ชาญโชคชัย
 
1. นางสาวอรทัย  สินไหม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 14 1. นายมณฑล  โชคธนสุขสิริ
 
1. นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 10 1. นายธนวัฒน์  กุลาตี
2. นายธีราณัฐ  ขำขันทอง
3. นายพชรพล  ภาสบุตร
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
2. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศุภชัย  ภูรินทนาวุธ
2. เด็กชายสุชาติ  สุขศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวณิฌา  แก้วสองเมือง
2. นางสาวภัทริยา  อำพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรภัทร  วรภมร
 
1. นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายเกียรติกุล  วรภมร
 
1. นางสาววิชุดา  ดำคำ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 42.6 เข้าร่วม 22 1. นายทัศพร  ภูนนท์
2. นางสาววิไล  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
2. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรเชษฐ  สุทธาคาร
2. เด็กชายอติวิชญ์  คิดฉลาด
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฝักไพโรจน์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกชกร  ไชยพันธ์
2. นายทินภัทร  นวรัตนาพงษ์
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  นาทวีทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาพร   แก้วหยก
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฏฐิกา  ประมาคะมา
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณราย   อัศวบริสุทธิกุล
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวอรปรีญา  แย้มอ่วม
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิซาอ์  ขาวจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายนภัสนันท์  กองสุข
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ฉะอิ้งรัมย์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิศพงษ์  วงศ์อร่าม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายกฤตพล  กรองการุณย์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตรกร   คำสุขศรี
2. เด็กชายณัฐชนน   ศรีฟ้า
3. เด็กชายนภัสกร   ผลไม้
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิศพงษ์  วงศ์อร่าม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายกฤษเมธ  บัวมาศ
2. นางสาวชลธิชา  ขันธวิธี
3. นายศิวพลพัฒณ์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิศพงษ์  วงศ์อร่าม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 1. นางสาวเสาวภาค  ทบวงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวอริสรา  อัศวพงศ์ศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 1. นายธนกฤต  งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวฟารีดา  ดวงเพชรแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
2. เด็กหญิงญาตาวี  เกื้อกูลสกุลกิจ
3. เด็กหญิงณัฐกิตต์  ชาลี
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ศักดิ์ศิลาตานนท์
5. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธัญมน  แก้ววิชัย
7. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
8. เด็กหญิงปรัชญา  นิสันเที๊ยะ
9. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
10. เด็กหญิงลักษมน  ภูมิชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายฐากูร  กรรขำ
3. นายวงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ธารีนาถ
2. เด็กหญิงจิรภัทร   วงศ์โชติหิรัณย์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จั่นทอง
4. เด็กชายชัชวาล  โนแก้ว
5. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
6. เด็กหญิงญาณิศา  สายสุด
7. เด็กหญิงญาตาวี  เกื้อกูลสกุลกิจ
8. เด็กหญิงณัฐกิตต์   ชาลี
9. เด็กหญิงณิชารีย์  ศักดิ์ศิลาตานนท์
10. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีสวัสดิ์
11. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์ศรีเทพ
12. เด็กหญิงธัญมน  แก้ววิชัย
13. เด็กชายนันทภัทร  สังขมัน
14. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
15. เด็กชายปฏิพล  ตะลิตโน
16. เด็กหญิงปรัชญา  นิสันเที๊ยะ
17. เด็กชายปรเมศร์  อาอี๋
18. เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน้ำเพ็ชร์
19. เด็กหญิงปิโยรัศ  จำรัส
20. เด็กชายพลธิษณ์  โรหิตาจล
21. เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพันธุ์
22. เด็กหญิงมนัสพร  คำแผ่น
23. เด็กหญิงมัลลิกา   แก้วเกิด
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคสีเขียว
25. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
26. เด็กหญิงลักษมน  ภูมิชาติ
27. เด็กชายวันชัย  บางน่าน
28. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์เล็ก
29. เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อแน่น
31. เด็กหญิงศุภัชศร  ดีนาน
32. เด็กชายอภิวิชญ์  โพษาพิมพ์
33. เด็กชายอรรคพล  ชัยสงคราม
34. เด็กชายอาณกร  เณรชู
35. เด็กชายอาทิตย์  คนธาร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายฐากูร  กรรขำ
3. นายพงษ์พัฒน์  สุขสมจิตร์
4. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
5. นายวงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา
6. นางสาวชยวีร์  มนตรีวรรณ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ทัตตานนท์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กุดนอก
3. เด็กหญิงฐิติมา  สมพันธ์
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์
5. เด็กหญิงบุษรากร  โพธิวัฒน์
6. เด็กหญิงพิมพิศา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
7. เด็กหญิงศรีรัตน์  แก่นจันทร์
8. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
 
1. นางสาวศิริธร  สายทอง
2. นางสาวสุพรรษา  สุขสำราญ
3. นางสาวสุมิตตา  อ่วมอินทร์
4. นายอานนท์  บุญรัตนากุล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.02 ทอง 10 1. นางสาวชลดา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริพงษ์  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.31 เงิน 5 1. นายธนบัตร  จักรสอง
 
1. นายอร่าม  ทองมี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.65 ทอง 7 1. นางสาวพิชญา  มีเครือ
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.83 เงิน 4 1. นายณัฐพล  สุนทรเมือง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นางสาวมินท์มันตา  ไพศาลธนันชัย
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
 
53 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตรสินี  มาตรัส
2. นางสาวณัฏฐา  ชาติพรต
3. นางสาวนฤมล  ในทอง
4. นางสาวนวพร  ควรประสิทธิ์
5. นายอาทิตย์  อยู่สบาย
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
2. Mrs.Yu  Xin
 
54 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันยกานต์  มหัทธนพล
2. นางสาวรังสิมา  เหลืองตระกูล
3. นายวิชาญฤทธิ์  พิศุทธ์ทิฆัมพร
4. นายวีรชน  จิระพงศากุล
5. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
55 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรปรียา  แซ่บู่
2. นายบดินทร์  แจ่มศรีแก้ว
3. นางสาวปิยมาศ  ไทยสกุลวงศ์
4. นางสาวลักษมณ  ชาตะนาวิน
5. นายอธิบดี  อุ้มปรีชา
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
2. Mr.Paul Siryl Chrislain  Kongne Fotso
 
56 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณริญาณ์  รุ่งวาว
2. นางสาวธนัชพร  ช้างสว่าง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วิสุทธิสิงห์
2. เด็กชายภัคพล  ธนเเสน
3. เด็กชายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวปาณิสรา  โคสิตานนท์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 6 1. นายลัทธพล  อาชาวงศ์
2. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
3. นางสาวโสภาพรรณ  เกลี้ยงสอาด
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยนันท์  เทียบเพชร
2. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
3. เด็กชายศุภกร  นาทวีทรัพย์
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวปาณิสรา  โคสิตานนท์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนพรรณ  กิจโชติตระการ
2. นางสาววลัยพร  ป้องสวย
3. นายอริยะ  วิมุกติบุตร
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติธร  คุณานนท์สกุล
2. เด็กหญิงวิรินยา  ชานนตรี
 
1. นางสาวธนิตา  สาธุพันธ์
2. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายชิตวัน  สุรศร
2. เด็กหญิงพิชชาภา  โศจินันท์
 
1. นางสาวธนิตา  สาธุพันธ์
2. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงบารมี  รัตนงามแสง
2. เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร
 
1. นางสาววัชรีย์  บุญชู
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาตรี  แสงสงคราม
2. นายสัญชัย  ศรีราตรี
 
1. นางสาววัชรีย์  บุญชู
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 19 1. นายธนากร   งามปัญจาธาร
2. นายพงศธร  ศรีแอ
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายจิตติชัย  ปากหวาน
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ทองพิทักษ์
2. เด็กหญิงสีนันทอง  ชาแก้ว
3. เด็กชายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางรัชนี  ศรีระษา
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุวัฒน์  ซื่อตรง
2. นางสาววริษา  น้อยแสง
3. นางสาวสรัฐพร  มั่นจิตร
 
1. นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนันทวัฒน์  ด้วงเงิน
2. นางสาวพรทิศ  สำเนากลาง
3. นางสาวมานิสา  เขียวเสมอ
 
1. นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ