สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวพิชญา  มีเครือ
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลลดา  ทองสุข
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงบุญญาดา  บุณยสิทธิ์พิชัย
2. เด็กชายพุฒฺพงษ์  สินพิชัย
3. เด็กชายศุภเดช  ศรสูงเนิน
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
2. นางสาวพรรณิภา  ใสนวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 26 1. นายจักรกฤช  วัฒนเขื่อนขันธ์
2. นายสุทธินนท์  นาคปน
3. นายไอศวรรค์  พิมสอน
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
2. นายสุทธา  อินทนานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชนะพล  มหาราช
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญลือ
 
1. นางสาวอมรทิพย์  ชลารัตน์
2. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 1. นายโชคชัย  ชาญโชคชัย
 
1. นางสาวอรทัย  สินไหม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 14 1. นายมณฑล  โชคธนสุขสิริ
 
1. นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศุภชัย  ภูรินทนาวุธ
2. เด็กชายสุชาติ  สุขศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวณิฌา  แก้วสองเมือง
2. นางสาวภัทริยา  อำพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรภัทร  วรภมร
 
1. นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายเกียรติกุล  วรภมร
 
1. นางสาววิชุดา  ดำคำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 42.6 เข้าร่วม 22 1. นายทัศพร  ภูนนท์
2. นางสาววิไล  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
2. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกชกร  ไชยพันธ์
2. นายทินภัทร  นวรัตนาพงษ์
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกล