สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวจันทร  ศิริธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวิภาพร  เชษฐชาตรี
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฏฐิกา  ประมาคะมา
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายกฤตพล  กรองการุณย์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตรกร   คำสุขศรี
2. เด็กชายณัฐชนน   ศรีฟ้า
3. เด็กชายนภัสกร   ผลไม้
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิศพงษ์  วงศ์อร่าม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 6 1. นายลัทธพล  อาชาวงศ์
2. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
3. นางสาวโสภาพรรณ  เกลี้ยงสอาด
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยนันท์  เทียบเพชร
2. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
3. เด็กชายศุภกร  นาทวีทรัพย์
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวปาณิสรา  โคสิตานนท์