สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายปรัชญา  กุลพิศาล
 
1. นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 10 1. นายธนวัฒน์  กุลาตี
2. นายธีราณัฐ  ขำขันทอง
3. นายพชรพล  ภาสบุตร
 
1. นางนิธิมา  เขมะบาล
2. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวอรปรีญา  แย้มอ่วม
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิซาอ์  ขาวจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายนภัสนันท์  กองสุข
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายกฤษเมธ  บัวมาศ
2. นางสาวชลธิชา  ขันธวิธี
3. นายศิวพลพัฒณ์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิศพงษ์  วงศ์อร่าม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 1. นางสาวเสาวภาค  ทบวงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
2. เด็กหญิงญาตาวี  เกื้อกูลสกุลกิจ
3. เด็กหญิงณัฐกิตต์  ชาลี
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ศักดิ์ศิลาตานนท์
5. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธัญมน  แก้ววิชัย
7. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
8. เด็กหญิงปรัชญา  นิสันเที๊ยะ
9. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
10. เด็กหญิงลักษมน  ภูมิชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายฐากูร  กรรขำ
3. นายวงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ทัตตานนท์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กุดนอก
3. เด็กหญิงฐิติมา  สมพันธ์
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์
5. เด็กหญิงบุษรากร  โพธิวัฒน์
6. เด็กหญิงพิมพิศา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
7. เด็กหญิงศรีรัตน์  แก่นจันทร์
8. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
 
1. นางสาวศิริธร  สายทอง
2. นางสาวสุพรรษา  สุขสำราญ
3. นางสาวสุมิตตา  อ่วมอินทร์
4. นายอานนท์  บุญรัตนากุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.31 เงิน 5 1. นายธนบัตร  จักรสอง
 
1. นายอร่าม  ทองมี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.83 เงิน 4 1. นายณัฐพล  สุนทรเมือง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 1. นางสาวมินท์มันตา  ไพศาลธนันชัย
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วิสุทธิสิงห์
2. เด็กชายภัคพล  ธนเเสน
3. เด็กชายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวปาณิสรา  โคสิตานนท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายชิตวัน  สุรศร
2. เด็กหญิงพิชชาภา  โศจินันท์
 
1. นางสาวธนิตา  สาธุพันธ์
2. นางภัทราวดี  ไชยเทพ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายนันทวัฒน์  ด้วงเงิน
2. นางสาวพรทิศ  สำเนากลาง
3. นางสาวมานิสา  เขียวเสมอ
 
1. นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ