สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  ผากากูล
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัศพร  ภูนนท์
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฏฐนัน  หิรัญอนัญภัทร์
 
1. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรเชษฐ  สุทธาคาร
2. เด็กชายอติวิชญ์  คิดฉลาด
 
1. นางภคริษา  ปานุราช
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฝักไพโรจน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  นาทวีทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาพร   แก้วหยก
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณราย   อัศวบริสุทธิกุล
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ฉะอิ้งรัมย์
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิศพงษ์  วงศ์อร่าม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกฤต  งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวบุญรักษา  นารถศรีทา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นางสาวอริสรา  อัศวพงศ์ศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 1. นายธนกฤต  งามละม่อม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวฟารีดา  ดวงเพชรแสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ธารีนาถ
2. เด็กหญิงจิรภัทร   วงศ์โชติหิรัณย์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จั่นทอง
4. เด็กชายชัชวาล  โนแก้ว
5. เด็กชายชาคร  ศรีสิตานนท์
6. เด็กหญิงญาณิศา  สายสุด
7. เด็กหญิงญาตาวี  เกื้อกูลสกุลกิจ
8. เด็กหญิงณัฐกิตต์   ชาลี
9. เด็กหญิงณิชารีย์  ศักดิ์ศิลาตานนท์
10. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีสวัสดิ์
11. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์ศรีเทพ
12. เด็กหญิงธัญมน  แก้ววิชัย
13. เด็กชายนันทภัทร  สังขมัน
14. เด็กหญิงน้อย  สว่างวงษ์
15. เด็กชายปฏิพล  ตะลิตโน
16. เด็กหญิงปรัชญา  นิสันเที๊ยะ
17. เด็กชายปรเมศร์  อาอี๋
18. เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน้ำเพ็ชร์
19. เด็กหญิงปิโยรัศ  จำรัส
20. เด็กชายพลธิษณ์  โรหิตาจล
21. เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพันธุ์
22. เด็กหญิงมนัสพร  คำแผ่น
23. เด็กหญิงมัลลิกา   แก้วเกิด
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคสีเขียว
25. เด็กหญิงฤทัยชนก  อ่ำแก้ว
26. เด็กหญิงลักษมน  ภูมิชาติ
27. เด็กชายวันชัย  บางน่าน
28. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์เล็ก
29. เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อแน่น
31. เด็กหญิงศุภัชศร  ดีนาน
32. เด็กชายอภิวิชญ์  โพษาพิมพ์
33. เด็กชายอรรคพล  ชัยสงคราม
34. เด็กชายอาณกร  เณรชู
35. เด็กชายอาทิตย์  คนธาร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายฐากูร  กรรขำ
3. นายพงษ์พัฒน์  สุขสมจิตร์
4. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
5. นายวงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา
6. นางสาวชยวีร์  มนตรีวรรณ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.02 ทอง 10 1. นางสาวชลดา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริพงษ์  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.65 ทอง 7 1. นางสาวพิชญา  มีเครือ
 
1. นางสาววิมล  สงภู่
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันยกานต์  มหัทธนพล
2. นางสาวรังสิมา  เหลืองตระกูล
3. นายวิชาญฤทธิ์  พิศุทธ์ทิฆัมพร
4. นายวีรชน  จิระพงศากุล
5. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรปรียา  แซ่บู่
2. นายบดินทร์  แจ่มศรีแก้ว
3. นางสาวปิยมาศ  ไทยสกุลวงศ์
4. นางสาวลักษมณ  ชาตะนาวิน
5. นายอธิบดี  อุ้มปรีชา
 
1. นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
2. Mr.Paul Siryl Chrislain  Kongne Fotso
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนพรรณ  กิจโชติตระการ
2. นางสาววลัยพร  ป้องสวย
3. นายอริยะ  วิมุกติบุตร
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงบารมี  รัตนงามแสง
2. เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร
 
1. นางสาววัชรีย์  บุญชู
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาตรี  แสงสงคราม
2. นายสัญชัย  ศรีราตรี
 
1. นางสาววัชรีย์  บุญชู
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 19 1. นายธนากร   งามปัญจาธาร
2. นายพงศธร  ศรีแอ
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายจิตติชัย  ปากหวาน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ทองพิทักษ์
2. เด็กหญิงสีนันทอง  ชาแก้ว
3. เด็กชายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางรัชนี  ศรีระษา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุวัฒน์  ซื่อตรง
2. นางสาววริษา  น้อยแสง
3. นางสาวสรัฐพร  มั่นจิตร
 
1. นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ