สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีคราม
3. นายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวภัททิรา  ภารสงวน
2. นางสาวอัณติมา  บุญประสิทธิ์
3. นายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  เจือมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายปภาวิชญ์  ชงเชื้อ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำโสภา
3. เด็กหญิงเกษเดือน  เส้นเกษ
 
1. นางสาวภัคจิรา  พงษ์เกษม
2. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวนุชบา  พรหมสุภา
2. นายสุวิทัศน์  เหลืองวิทยากร
3. นางสาวอารียา  อันเนตร
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธนดล  ธนประโมทย์
2. นายเสฏฐวุฒิ  สิทธิชอบธรรม
3. นายเอกภพ  เสริมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สกุลอุดมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงศ์ปาน
3. เด็กชายสุเมธ  รัตนดิลกวิทย์
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางเอ็มอร  ฝากเชียงชา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 18 1. นายกิติพงษ์  พึ่งภิญโญ
2. นางสาวกุสุมา  หวู
3. นางสาวสุชาดา  จิรพรประเสริฐ
 
1. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
2. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัจกร  สาระรม
2. เด็กหญิงพรปภา  ก.ศรีสุวรรณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกร  อารีวงษ์
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เยาวภาพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ