สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลิก
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวประภัสสร  สมองดี
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสุปัญญา  เดชะคำภู
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรภาส  นุชนางศรี
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกุลนาถ  โพธิจักร์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงอัญมณี  ลักษิตานนท์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาววาสิฐี  สุขจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. นายภควัต  เลี้ยงอยู่
2. เด็กหญิงศรุตา  เดชแสงศรี
3. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธนนนท์  แตงเขียว
2. นายธนพัฒน์  เจียรนัย
3. นางสาวศิรประภา  อัจริยนนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ษา
2. นายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุทธิพงษ์  วัฒพล
2. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสหวัสส์  พันธ์ทุมสาร
 
1. นางสาววรวีณ  มะสำอินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 9 1. นายพีรภาส  นุชนางศรี
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายจตุรงค์  แดงน้อย
 
1. นางสาวนันทพร   วันจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 30 1. นายธนนนท์  แตงเขียว
 
1. นางสาววันวิสาข์    เสาว์สิงห์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีคราม
3. นายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวภัททิรา  ภารสงวน
2. นางสาวอัณติมา  บุญประสิทธิ์
3. นายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  เจือมา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายปภาวิชญ์  ชงเชื้อ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำโสภา
3. เด็กหญิงเกษเดือน  เส้นเกษ
 
1. นางสาวภัคจิรา  พงษ์เกษม
2. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวนุชบา  พรหมสุภา
2. นายสุวิทัศน์  เหลืองวิทยากร
3. นางสาวอารียา  อันเนตร
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธนดล  ธนประโมทย์
2. นายเสฏฐวุฒิ  สิทธิชอบธรรม
3. นายเอกภพ  เสริมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สกุลอุดมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงศ์ปาน
3. เด็กชายสุเมธ  รัตนดิลกวิทย์
 
1. นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ
2. นางเอ็มอร  ฝากเชียงชา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 18 1. นายกิติพงษ์  พึ่งภิญโญ
2. นางสาวกุสุมา  หวู
3. นางสาวสุชาดา  จิรพรประเสริฐ
 
1. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
2. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัจกร  สาระรม
2. เด็กหญิงพรปภา  ก.ศรีสุวรรณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกร  อารีวงษ์
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เยาวภาพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.83 ทอง 10 1. นางสาวปวีณา  สมอนา
2. นางสาวยุวดี  พึ่งบุญ
3. นางสาวศศิวิมล  หินทอง
4. นางสาวหทัยรัตน์  แวงมั่ง
5. นางสาวเกวลี  เอื้อประสิทธิ์พร
 
1. นางสาวอรวรรณ  จุลม่วง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นายจุลจักร  พันธ์ป้อม
2. นายชวภณ  เฮงประเสริฐ
3. นางสาวณัฐฐา  สินธุ์แก้ว
4. นางสาวดนยา  นินสง
5. นายดนัย  แซ่แต้
6. นายถุงทอง  พลสิงห์
7. นายปฏิภาณ  คมขำ
8. นายประสิทธิ์  แซ่อึ้ง
9. นางสาวพัชรินทร์  โคตรมูล
10. นางสาวภัทราภรณ์  จิตติวุฒิ
11. นายศักดิ์ดา  แซ่ลิ้ม
12. นายสรัญ  วิเชียรพงษ์
13. นางสาวสุดาพร  ตีตรา
14. นางสาวสุวนันท์  นวลศรี
15. นางสาวออมสิน  แสงนาค
 
1. นางสาวจงกลณี  ภัทรกังวาน
2. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุชาลิสา  ธรรมวัฒนากุล
 
1. นางไพริน  นิลกลาง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.31 ทอง 6 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรประภา  มหัทธนวิโรจน์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  อัศวเชษฐ
 
1. นางสาวทานตะวัน  บำรุงศรี
2. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 9 1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์
2. นางสาวอนันดา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
2. นางไพริน  นิลกลาง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  น้ำชัยศรี
2. นางสาวณัฐดาวรรณ  สิงห์เสริมวงศ์
3. นางสาวนภัสวรรณ  รักษ์ทอง
4. เด็กชายนรภัทร  ปัญญาหล้า
5. เด็กหญิงพจนารถ  วงษ์ชัย
6. นางสาวรสนันท์  มาลาคำ
7. เด็กชายสิทธิชัย  วิเศษศิริ
8. เด็กชายสิรภพ  แซ่ลี้
9. เด็กชายสุธิชล  แสนโก
10. เด็กชายเปรมชัย  ชัยมุงคุณ
 
1. นางสาวโชติรส  พนมวัน ณ อยุธยา
2. นายอำพร  ดวงงาม
3. นายสมเจตน์  ยืนยง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
2. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
3. นางสาวปาณิสรา  นวลกิ่ง
4. นางสาวพรรณกาญจน์  ศรายุทธิกรณ์
5. นายพิษณุ  บุญถือ
6. นางสาววรมน  หร่องบุตศรี
7. เด็กหญิงวารินทร์  ศรีละพันธ์
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  สรรประเสริฐ
9. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. เด็กหญิงอดิศา  นวมเจริญ
11. เด็กหญิงอรพินธ์  มะวงศ์งอย
12. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
13. นางสาวอัญชลี  เรืองศรี
14. นางสาวอินทิรา  จัยสิน
15. เด็กหญิงอิสรีย์  จอมโชติ
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
2. นายชาญวุฒิ  นิโรรัมย์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนวพรรษชนก  นาถเหนือ
2. เด็กหญิงบุญฑกานต์  มะอินทร์
 
1. นางสาวกัลยา  คงศรีวิลัย
2. นายศราวุธ  คำสวาสดิ์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรกิตติ์  เหมหิรัญ
2. นางสาวสุชาดา  หิรัญกุลโชติ
 
1. นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายทรงพล  พิพิธสิทธิการ
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายจุลจักร  พันธ์ป้อม
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ทองศิริ
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอรลภัส  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายศิววุฒิ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเจษฎา  นาจังหาร
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มจิราศัย
2. เด็กหญิงเบญจพร  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายทศวรรษ  อัจฉฤกษ์
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงมานะชาญ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงมานะชาญ
3. เด็กชายศราวุธ  เมฆหนู
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายชวิน  ภู่ไชย
2. นายธีระพงศ์  ศรีวงศ์
3. นายอดินันต์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73.17 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงศ์  ระดับแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
3. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
4. นายศรายุท  ปัญญา
5. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
2. ดร.นิวัฒน์  วรรณธรรม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 7 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญจน์พร  หลงห่วง
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. เด็กชายณัฐพล  มงคลเกตุ
4. เด็กชายธนิยะ  ดีลุนชัย
5. เด็กชายธีระพัฒน์  มงคลอมรศรี
6. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แสงสร
7. เด็กชายวุฒิชัย  ฉันทานุมัติอาภรณ์
8. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
9. เด็กชายเอกรินทร์  ไตรโสม
10. เด็กหญิงแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวคุนัญญา  พุฒรัตน์
2. นายธีระพงค์  ศรีวงค์
3. นางสาวนวรัญญา  ฉิ้นเตี้ยง
4. นายนันทพงศ์  วชิรบรรเจิด
5. นายพนมกร  วงค์สนิท
6. นางสาวอมรรัตน์  มาโต
7. นายเฉลิมวงศ์  นาคทอง
8. นางสาวเพ็ญยุพา  เสมศรี
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
2. นางสาวณัฐชา  ปัททุม
3. นางสาวชื่นนภา  เทพวงษ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญจน์พร  หลงห่วง
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แสงสร
4. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
5. เด็กหญิงอัญชสา  สิงห์สินธุ์
6. เด็กหญิงแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
2. นางสาวพรรณธิพา  แซ่ตั้ง
3. นายพลวรรธน์  บัวภา
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ณ จันทร์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.65 เงิน 12 1. นางสาวสุวนันท์  นวลศรี
 
1. นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นายธนพัฒน์  ศรีมงคล
 
1. นางไพลิน  กุลแก้ว
 
61 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.65 เงิน 10 1. นางสาวกิรณา  กังสนันท์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  แซ่เจียม
3. นางสาวชนิดา  กฤชวิศรุต
4. นางสาวบุษรารัตน์  ภูครองหิน
5. นายภูษิต  ฉวีรัตน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อุบลวงศ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงมาลิณี  พลโลก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงสุชาลิสา  ธรรมวัฒนากุล
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัชนีกร   การมณี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.2 เงิน 7 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
2. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
3. นางสาวเสาวณีย์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาววรัชนีกร    การมณี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จีนมหันต์
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  วุฒิยา
3. เด็กหญิงบุญฑกานต์  มะอินทร์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 5 1. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วเพียร
2. นางสาวอรลภัส  แซ่พ่าน
3. นางสาวเพียงเพชร  เวชไทย
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐฐา  สินธุ์แก้ว
2. นายธนเดช  ธรรมบันดาล
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสนฉัตร  สถิตไตรภพ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
2. นางสาวนฤภัทร  บุญเลิศ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัตถ์ภรณ์  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงเวทกา  บุญมี
 
1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพรชัย  มีสมศิลป
2. นายพุฒินันท์  อาจโนนเปลือย
 
1. นายวรพงษ์  สวัสดิแพทย์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรสุดา  โชนกระโทก
2. นางสาวสุวรรณี  สินสมบัติ
 
1. นายวิรพล  สิงหาอาจ
2. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลีก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเพชร
3. เด็กหญิงทิพเนตร  บุญอนันต์
4. เด็กหญิงวรัญญา  สาระ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  นุชแฟง
6. เด็กหญิงเนติวรรณ  ขันธิคุณ
 
1. นายสัมฤทธิ์  อุภัยพงศ์
2. นางสุกัญญา  ชาระ
3. นายทศพล  ศรีนาค
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
2. นางสาวนรินทร  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวประภัสสร  สมองดี
4. นางสาวรัตนา  สวัสดิ์ผล
5. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
6. นางสาวเกวลิน  ถาวรนิละ
 
1. นางสุกัญญา  ชาระ
2. นายสัมฤทธิ์  อุภัยพงศ์
3. นางสาวพิมชุดา  เยรัมย์