สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสุปัญญา  เดชะคำภู
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกุลนาถ  โพธิจักร์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุทธิพงษ์  วัฒพล
2. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสหวัสส์  พันธ์ทุมสาร
 
1. นางสาววรวีณ  มะสำอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 9 1. นายพีรภาส  นุชนางศรี
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นวลใย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายจตุรงค์  แดงน้อย
 
1. นางสาวนันทพร   วันจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 30 1. นายธนนนท์  แตงเขียว
 
1. นางสาววันวิสาข์    เสาว์สิงห์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีคราม
3. นายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวภัททิรา  ภารสงวน
2. นางสาวอัณติมา  บุญประสิทธิ์
3. นายเฉลิมสุข  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  เจือมา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัจกร  สาระรม
2. เด็กหญิงพรปภา  ก.ศรีสุวรรณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกร  อารีวงษ์
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เยาวภาพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ตะนุ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ทองศิริ
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอรลภัส  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายทศวรรษ  อัจฉฤกษ์
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสนฉัตร  สถิตไตรภพ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์วิบูลย์สิน
2. นางสาวนฤภัทร  บุญเลิศ