สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลิก
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวประภัสสร  สมองดี
 
1. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายปภาวิชญ์  ชงเชื้อ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำโสภา
3. เด็กหญิงเกษเดือน  เส้นเกษ
 
1. นางสาวภัคจิรา  พงษ์เกษม
2. นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวนุชบา  พรหมสุภา
2. นายสุวิทัศน์  เหลืองวิทยากร
3. นางสาวอารียา  อันเนตร
 
1. นางสาวเสาวภา  เขมะสมบูรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายทรงพล  พิพิธสิทธิการ
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายศิววุฒิ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเจษฎา  นาจังหาร
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายชวิน  ภู่ไชย
2. นายธีระพงศ์  ศรีวงศ์
3. นายอดินันต์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวคุนัญญา  พุฒรัตน์
2. นายธีระพงค์  ศรีวงค์
3. นางสาวนวรัญญา  ฉิ้นเตี้ยง
4. นายนันทพงศ์  วชิรบรรเจิด
5. นายพนมกร  วงค์สนิท
6. นางสาวอมรรัตน์  มาโต
7. นายเฉลิมวงศ์  นาคทอง
8. นางสาวเพ็ญยุพา  เสมศรี
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
2. นางสาวณัฐชา  ปัททุม
3. นางสาวชื่นนภา  เทพวงษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นายธนพัฒน์  ศรีมงคล
 
1. นางไพลิน  กุลแก้ว
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 5 1. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วเพียร
2. นางสาวอรลภัส  แซ่พ่าน
3. นางสาวเพียงเพชร  เวชไทย
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐฐา  สินธุ์แก้ว
2. นายธนเดช  ธรรมบันดาล
 
1. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ