สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรภาส  นุชนางศรี
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีจรูญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. นายภควัต  เลี้ยงอยู่
2. เด็กหญิงศรุตา  เดชแสงศรี
3. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธนนนท์  แตงเขียว
2. นายธนพัฒน์  เจียรนัย
3. นางสาวศิรประภา  อัจริยนนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
2. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธนดล  ธนประโมทย์
2. นายเสฏฐวุฒิ  สิทธิชอบธรรม
3. นายเอกภพ  เสริมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 18 1. นายกิติพงษ์  พึ่งภิญโญ
2. นางสาวกุสุมา  หวู
3. นางสาวสุชาดา  จิรพรประเสริฐ
 
1. นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง
2. นางดาวใจ  แก้วอัคฮาด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนวพรรษชนก  นาถเหนือ
2. เด็กหญิงบุญฑกานต์  มะอินทร์
 
1. นางสาวกัลยา  คงศรีวิลัย
2. นายศราวุธ  คำสวาสดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายจุลจักร  พันธ์ป้อม
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มจิราศัย
2. เด็กหญิงเบญจพร  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงมานะชาญ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงมานะชาญ
3. เด็กชายศราวุธ  เมฆหนู
 
1. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
2. นางสาวประทานพร  นิลศาสตร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73.17 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.65 เงิน 12 1. นางสาวสุวนันท์  นวลศรี
 
1. นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.65 เงิน 10 1. นางสาวกิรณา  กังสนันท์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  แซ่เจียม
3. นางสาวชนิดา  กฤชวิศรุต
4. นางสาวบุษรารัตน์  ภูครองหิน
5. นายภูษิต  ฉวีรัตน์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อุบลวงศ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงมาลิณี  พลโลก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงสุชาลิสา  ธรรมวัฒนากุล
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัชนีกร   การมณี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.2 เงิน 7 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
2. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
3. นางสาวเสาวณีย์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาววรัชนีกร    การมณี