สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงอัญมณี  ลักษิตานนท์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาววาสิฐี  สุขจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์ษา
2. นายพีระพัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.83 ทอง 10 1. นางสาวปวีณา  สมอนา
2. นางสาวยุวดี  พึ่งบุญ
3. นางสาวศศิวิมล  หินทอง
4. นางสาวหทัยรัตน์  แวงมั่ง
5. นางสาวเกวลี  เอื้อประสิทธิ์พร
 
1. นางสาวอรวรรณ  จุลม่วง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุชาลิสา  ธรรมวัฒนากุล
 
1. นางไพริน  นิลกลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.31 ทอง 6 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรประภา  มหัทธนวิโรจน์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  อัศวเชษฐ
 
1. นางสาวทานตะวัน  บำรุงศรี
2. นางสาววาสนา  เปรมชื่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 9 1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์
2. นางสาวอนันดา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายจรณินทร์  จิตราภิรมย์
2. นางไพริน  นิลกลาง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  น้ำชัยศรี
2. นางสาวณัฐดาวรรณ  สิงห์เสริมวงศ์
3. นางสาวนภัสวรรณ  รักษ์ทอง
4. เด็กชายนรภัทร  ปัญญาหล้า
5. เด็กหญิงพจนารถ  วงษ์ชัย
6. นางสาวรสนันท์  มาลาคำ
7. เด็กชายสิทธิชัย  วิเศษศิริ
8. เด็กชายสิรภพ  แซ่ลี้
9. เด็กชายสุธิชล  แสนโก
10. เด็กชายเปรมชัย  ชัยมุงคุณ
 
1. นางสาวโชติรส  พนมวัน ณ อยุธยา
2. นายอำพร  ดวงงาม
3. นายสมเจตน์  ยืนยง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
2. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
3. นางสาวปาณิสรา  นวลกิ่ง
4. นางสาวพรรณกาญจน์  ศรายุทธิกรณ์
5. นายพิษณุ  บุญถือ
6. นางสาววรมน  หร่องบุตศรี
7. เด็กหญิงวารินทร์  ศรีละพันธ์
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  สรรประเสริฐ
9. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. เด็กหญิงอดิศา  นวมเจริญ
11. เด็กหญิงอรพินธ์  มะวงศ์งอย
12. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
13. นางสาวอัญชลี  เรืองศรี
14. นางสาวอินทิรา  จัยสิน
15. เด็กหญิงอิสรีย์  จอมโชติ
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
2. นายชาญวุฒิ  นิโรรัมย์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรกิตติ์  เหมหิรัญ
2. นางสาวสุชาดา  หิรัญกุลโชติ
 
1. นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงศ์  ระดับแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
3. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
4. นายศรายุท  ปัญญา
5. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
2. ดร.นิวัฒน์  วรรณธรรม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 7 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญจน์พร  หลงห่วง
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  แสงสร
4. เด็กหญิงสราวลี  ทัศนยิ่งยง
5. เด็กหญิงอัญชสา  สิงห์สินธุ์
6. เด็กหญิงแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
2. นางสาวพรรณธิพา  แซ่ตั้ง
3. นายพลวรรธน์  บัวภา
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ณ จันทร์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จีนมหันต์
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  วุฒิยา
3. เด็กหญิงบุญฑกานต์  มะอินทร์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง
2. นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรสุดา  โชนกระโทก
2. นางสาวสุวรรณี  สินสมบัติ
 
1. นายวิรพล  สิงหาอาจ
2. นายสุภกิตติ์  ธนรุ่งสุขใจ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญปลีก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเพชร
3. เด็กหญิงทิพเนตร  บุญอนันต์
4. เด็กหญิงวรัญญา  สาระ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  นุชแฟง
6. เด็กหญิงเนติวรรณ  ขันธิคุณ
 
1. นายสัมฤทธิ์  อุภัยพงศ์
2. นางสุกัญญา  ชาระ
3. นายทศพล  ศรีนาค
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวธาวินี  หงษ์ทอง
2. นางสาวนรินทร  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวประภัสสร  สมองดี
4. นางสาวรัตนา  สวัสดิ์ผล
5. นางสาวเกรียวกมล  ไก่งาม
6. นางสาวเกวลิน  ถาวรนิละ
 
1. นางสุกัญญา  ชาระ
2. นายสัมฤทธิ์  อุภัยพงศ์
3. นางสาวพิมชุดา  เยรัมย์