สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกันธิมา  ประคองสิน
2. นางสาวพฤกษา  พลเภรีย์
3. นางสาวอุษณีย์  ทิพยเสถียร
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
2. นางสาวพรพิมนต์  สายกระสุน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 14 1. นายถิรวุฒิ   บูรณ์เจริญ
2. นายอนุลักษณ์   อนุลักษณ์
3. นางสาวอินทุอร   สุดสวาสดิ์
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
2. นางสาวเบญจวรรณ   เรืองขจร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12.15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
2. เด็กชายสหภาพ  เปียเหล่
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.71 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิรักษ์  บราวน์
2. เด็กชายเจตตา  อ็อก
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด