สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรุ้งศิริ  อมรเดชา
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวอนันญา   มิตรศิริวัฒน
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายเจตตา  อ็อก
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวลลิตา  สุดสวาสดิ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศิลปพงษ์
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกรกช  จันทร์จรูญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปรารถนา  อินทะโชติ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกันธิมา  ประคองสิน
2. นางสาวพฤกษา  พลเภรีย์
3. นางสาวอุษณีย์  ทิพยเสถียร
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
2. นางสาวพรพิมนต์  สายกระสุน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 14 1. นายถิรวุฒิ   บูรณ์เจริญ
2. นายอนุลักษณ์   อนุลักษณ์
3. นางสาวอินทุอร   สุดสวาสดิ์
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
2. นางสาวเบญจวรรณ   เรืองขจร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12.15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
2. เด็กชายสหภาพ  เปียเหล่
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.71 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิรักษ์  บราวน์
2. เด็กชายเจตตา  อ็อก
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสิลันตา  ชุมพล
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพฤกษา  พลเภรีย์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวิภาวี  สอนค้าคล่อง
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาววิภาวี  วรสิงห์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดาริกา  อ็อก
2. เด็กหญิงพรชิตา  บัวประดิษฐ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
2. นางสาวสำอาง  เภาสูตร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกริชดา  จัดชาวนา
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายอมรเทพ  จันทร์หอม
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
 
1. นางสาวสำอาง  เภาสูตร
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจตุพร  ขันใจ
2. เด็กหญิงชนาพร  รักท้วม
3. เด็กชายพุฒินาท  บุญชูประเสริฐ
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอัญชลี  คำชาลี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายซุคาสะ  แซ่เฮง
2. เด็กชายปวริศ  ปิ่นมณีวรรณ
 
1. นายรัตนพล  แตงขาว
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวลลิตา  สุดสวาสดิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  เศวตะทัต
 
1. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
2. นายรัตนพล  แตงขาว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณิชกมล  ศาสตร์จันทร์
2. เด็กหญิงปรานต์ชนมน   บุญกลิ่น
 
1. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
2. นายพงษ์พิสุทธิ์  วิสาขา
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 19 1. นายกันตพล  บุตรจันทร์
2. นายกิตติทัศ  มหาเทียน
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  วิสาขา
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 4 1. นางสาวฌอนนา  รักษาพันธ์
2. นางสาวณัชชา  เจียนจอหอ
3. นายอลงกต  ประภัสสร
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 13 1. นางสาวปฏิญญา  แซ่โอ้ว
2. นางสาววรวรรณ   ภูแช่มโชติ
3. นางสาวอารียา  เพชรชู
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา