สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายเจตตา  อ็อก
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวลลิตา  สุดสวาสดิ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอินทุอร  สุดสวาสดิ์
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกรกช  จันทร์จรูญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปรารถนา  อินทะโชติ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มาชาตรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกันธิมา  ประคองสิน
2. นางสาวพฤกษา  พลเภรีย์
3. นางสาวอุษณีย์  ทิพยเสถียร
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
2. นางสาวพรพิมนต์  สายกระสุน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12.15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
2. เด็กชายสหภาพ  เปียเหล่
 
1. นายสุภชิต  ผดุงผล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.71 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิรักษ์  บราวน์
2. เด็กชายเจตตา  อ็อก
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุดสวาสดิ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพฤกษา  พลเภรีย์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวิภาวี  สอนค้าคล่อง
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาววิภาวี  วรสิงห์
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี