สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรุ้งศิริ  อมรเดชา
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 1. นางสาวอนันญา   มิตรศิริวัฒน
 
1. นางพิมพ์วลี  ชวาลสิโรตม์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสิลันตา  ชุมพล
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดาริกา  อ็อก
2. เด็กหญิงพรชิตา  บัวประดิษฐ
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
2. นางสาวสำอาง  เภาสูตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกริชดา  จัดชาวนา
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายอมรเทพ  จันทร์หอม
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจตุพร  ขันใจ
2. เด็กหญิงชนาพร  รักท้วม
3. เด็กชายพุฒินาท  บุญชูประเสริฐ
 
1. นางสาวพชรอร  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอัญชลี  คำชาลี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายซุคาสะ  แซ่เฮง
2. เด็กชายปวริศ  ปิ่นมณีวรรณ
 
1. นายรัตนพล  แตงขาว
2. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณิชกมล  ศาสตร์จันทร์
2. เด็กหญิงปรานต์ชนมน   บุญกลิ่น
 
1. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
2. นายพงษ์พิสุทธิ์  วิสาขา