สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 14 1. นายถิรวุฒิ   บูรณ์เจริญ
2. นายอนุลักษณ์   อนุลักษณ์
3. นางสาวอินทุอร   สุดสวาสดิ์
 
1. นางสาวนรีรักษ์   ทองสะอาด
2. นางสาวเบญจวรรณ   เรืองขจร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวสุรางคนา  จันทะคัด
 
1. นางสาวชบาไพร  ธรรมวาสี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวลลิตา  สุดสวาสดิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  เศวตะทัต
 
1. นายอาทิตย์  มงคลศิริพัฒนา
2. นายรัตนพล  แตงขาว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 4 1. นางสาวฌอนนา  รักษาพันธ์
2. นางสาวณัชชา  เจียนจอหอ
3. นายอลงกต  ประภัสสร
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 13 1. นางสาวปฏิญญา  แซ่โอ้ว
2. นางสาววรวรรณ   ภูแช่มโชติ
3. นางสาวอารียา  เพชรชู
 
1. นางจิราภรณ์  มั่นพรรษา