สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายสิทธิชัย  อองมา
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิริวุฒ  ล่องสกุล
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สิงห์ดี
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายบูรพา  พฤษกรรม
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
3. เด็กชายเจริญวิชญ์  พจน์ธนัตดา
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 20 1. นายฌาน  สาณเสน
2. นายธนโชติ  ชูกิตติพรศักดิ์
3. นายวิชชากร  หมื่นไธสง
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธเนศ  กระฉอดนอก
2. เด็กชายภูมิพงศ์  คงชื่น
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภรัณยู  แสงพัฒนกรกิจ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 21 1. นายศุภชัย  พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายขัตติยะ  พลายเดช
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 25 1. นายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัช  จังคณิภากุล
2. เด็กชายบูรพา  พฤษกรรม
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
2. นายสุนันท์  โชคบัณฑิต
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 24 1. นายชัยสิทธิ์  คฤหาสน์นามวงศ์
2. นายธนวัตน์  โหรวิทย์
3. นายศุภชัย  พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นายเอกชัย  พรหมอยู่
2. นายสุนันท์  โชคบัณฑิต
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนทีธรรม  เลิศอัศววิวัฒน์
2. เด็กชายพรหมินทร์  โกมลกิตติ
3. เด็กชายภาสกร  อ่อนแท้
4. เด็กชายหัสดินทร์  อำนัคมาตย์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โพธิ์เพชร
 
1. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
2. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอมแย้ม
2. เด็กชายธนัช  จังคณิภากุล
3. เด็กชายธวัชชัย  ศูนย์สิทธิ์
4. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
5. เด็กชายมงคล  ช้างทองแดง
 
1. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
2. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัชวัสส์  ปัญญาเดโชวิสิทธิ์
2. นายพีรณัฐ  แซ่อึ้ง
3. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
4. นายอานุภาพ  บริบูรณ์
5. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
2. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนกวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ต้องทรัพย์
2. เด็กชายวศิน  กี้ประเสริฐทรัพย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐพงศ์  โมรมนตรี
2. นายศุภณัฐ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนิธิพล  ครองสำราญ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกฤษณะ  จรรยาจรัสกุล
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นายชัชวัสส์  ปัญญาเดโชวิสิทธิ์
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายการัณยภาส  เชิดศรี
 
1. นางอัจฉรา  ศรีหล้า
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นายธันวา  สีดำ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายเตชิต  เถาว์ชาลี
 
1. นางอัจฉรา  ศรีหล้า
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 1. นายวีรภัทร  วรรณวงษ์
 
1. นางอัจฉรา  ศรีหล้า
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายพิชิต  จันทร์จรูญ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายทิวากร  เลนทำมี
2. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
3. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
4. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายภาสกร  อ่อนแท้
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวัชรกร  เฉลิมวงศ์
 
1. MissHu  Zhuan
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  จิระชัยกุล
2. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
3. เด็กชายพัชระ  พะนิจรัมย์
4. เด็กชายพีรพล  ยางงาม
5. เด็กชายพีรยุทธ  ยางงาม
6. เด็กชายภูผา  ประไพรินทร์
7. เด็กชายมงคล  จันทสง
8. เด็กชายสุรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แก้วสด
2. นายนพชาติ  พุ่มระย้า
3. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
4. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
5. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
6. นายอานุภาพ  บริบูรณ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติสัณห์  บุนนาค
2. เด็กชายบูรพา  พฤษกรรม
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 4 1. นายกฤษกร  เกตุแก้ว
2. นายธิติกร  มาบางครุ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
2. เด็กชายสิทธิเดช  สุนันทโชติหิรัญ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธวัชชัย  ศูนย์สิทธิ์
2. เด็กชายภาธร  แซ่เบ๊
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 22 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
2. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปานเทพ  ไกรอาบ
2. เด็กชายสนธยา  เขียวงาม
3. เด็กชายอนุรักษ์  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายธเนศ  กระฉอดนอก
2. เด็กชายภูดิส  จตุรัส
3. เด็กชายสุเมษ  แจ้งเกษตร
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กชายภูวดล  ผาสุข
2. เด็กชายศุภกร  คำผุย
3. เด็กชายฮัด  ดวงทับทิม
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายชานนท์  อินทร์นก
2. เด็กชายศุภรัตน์  ดุลยพิทักษ์
3. เด็กชายไตรภพ  มัดทองหลาง
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ