สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สิงห์ดี
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายบูรพา  พฤษกรรม
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
3. เด็กชายเจริญวิชญ์  พจน์ธนัตดา
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 20 1. นายฌาน  สาณเสน
2. นายธนโชติ  ชูกิตติพรศักดิ์
3. นายวิชชากร  หมื่นไธสง
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธเนศ  กระฉอดนอก
2. เด็กชายภูมิพงศ์  คงชื่น
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภรัณยู  แสงพัฒนกรกิจ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 21 1. นายศุภชัย  พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายขัตติยะ  พลายเดช
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 25 1. นายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
 
1. นายนภา  ภูมิอาวาส
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 24 1. นายชัยสิทธิ์  คฤหาสน์นามวงศ์
2. นายธนวัตน์  โหรวิทย์
3. นายศุภชัย  พิมพ์พัทเลิศ
 
1. นายเอกชัย  พรหมอยู่
2. นายสุนันท์  โชคบัณฑิต
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐพงศ์  โมรมนตรี
2. นายศุภณัฐ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนิธิพล  ครองสำราญ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกฤษณะ  จรรยาจรัสกุล
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นายชัชวัสส์  ปัญญาเดโชวิสิทธิ์
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นายธันวา  สีดำ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 1. นายวีรภัทร  วรรณวงษ์
 
1. นางอัจฉรา  ศรีหล้า
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวัชรกร  เฉลิมวงศ์
 
1. MissHu  Zhuan
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
2. เด็กชายสิทธิเดช  สุนันทโชติหิรัญ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธวัชชัย  ศูนย์สิทธิ์
2. เด็กชายภาธร  แซ่เบ๊
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปานเทพ  ไกรอาบ
2. เด็กชายสนธยา  เขียวงาม
3. เด็กชายอนุรักษ์  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ