สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายสิทธิชัย  อองมา
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัช  จังคณิภากุล
2. เด็กชายบูรพา  พฤษกรรม
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุปจันทร์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย
2. นายสุนันท์  โชคบัณฑิต
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ต้องทรัพย์
2. เด็กชายวศิน  กี้ประเสริฐทรัพย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายเตชิต  เถาว์ชาลี
 
1. นางอัจฉรา  ศรีหล้า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายพิชิต  จันทร์จรูญ
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
 
1. นางผดุง  อารีพันธุ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายภาสกร  อ่อนแท้
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติสัณห์  บุนนาค
2. เด็กชายบูรพา  พฤษกรรม
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายชานนท์  อินทร์นก
2. เด็กชายศุภรัตน์  ดุลยพิทักษ์
3. เด็กชายไตรภพ  มัดทองหลาง
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ