สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิริวุฒ  ล่องสกุล
 
1. นางสาวดรุณี  วันพิชะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 4 1. นายกฤษกร  เกตุแก้ว
2. นายธิติกร  มาบางครุ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 22 1. นายอัศวิน  ขันติวงศ์
2. นายโกเมธ  เพียวประเสริฐ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายธเนศ  กระฉอดนอก
2. เด็กชายภูดิส  จตุรัส
3. เด็กชายสุเมษ  แจ้งเกษตร
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กชายภูวดล  ผาสุข
2. เด็กชายศุภกร  คำผุย
3. เด็กชายฮัด  ดวงทับทิม
 
1. นางสาวปทุมมาศ  เข็มแก้ว
2. นางอรนุช  ผ่องอากาศ