สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนทีธรรม  เลิศอัศววิวัฒน์
2. เด็กชายพรหมินทร์  โกมลกิตติ
3. เด็กชายภาสกร  อ่อนแท้
4. เด็กชายหัสดินทร์  อำนัคมาตย์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โพธิ์เพชร
 
1. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
2. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนกวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายทิวากร  เลนทำมี
2. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
3. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
4. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  จิระชัยกุล
2. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
3. เด็กชายพัชระ  พะนิจรัมย์
4. เด็กชายพีรพล  ยางงาม
5. เด็กชายพีรยุทธ  ยางงาม
6. เด็กชายภูผา  ประไพรินทร์
7. เด็กชายมงคล  จันทสง
8. เด็กชายสุรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แก้วสด
2. นายนพชาติ  พุ่มระย้า
3. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
4. นายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
5. นายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
6. นายอานุภาพ  บริบูรณ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์