สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เต็มรัตนชัยกุล
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาวกรกนก  ผลสวัสดิ์
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภัคษร  แปงถา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 1. นางสาวธิดารัตน์  นามหนองอ้อ
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เกตุแก้ว
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสมิตรา  คำจันทร์หอม
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพรชนัน  เหลี่ยมมงคลกุล
3. เด็กหญิงมธุรดา  เอี่ยมจรัส
 
1. นางสาวดาวศิริ  นุดล
2. นางรตยา  สวนสมัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชฎาภรณ์  มาลัย
2. นางสาวสุชาดา  นุชโส
3. นางสาวไพรินทร์  ชัยอมรพันธ์
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุชีวะกุล
2. เด็กหญิงแอน  วงนคร
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
2. นางรตยา  สวนสมัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐาปนี  สนิท
2. นายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
2. นางรตยา  สวนสมัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิรภัทร  ดีงาม
 
1. นางวิไลพร  วงษ์งาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 21 1. นายปริญญา  เพิ่มสันเทียะ
 
1. นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชลิตา  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงฐิรพร  ชัยงามเมือง
3. เด็กหญิงวรรัช  เชยรส
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิธิยาภรณ์  ปัญญาทอง
2. เด็กชายเมธาวิน   เจตน์จำลอง
 
1. นายยุทธศักดิ์   สว่างสมุทรชัย
2. นายธันย์ชนก   ตั้งวัชรพงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
 
1. นายวิไลพร  วงษ์งาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 26 1. นายชนะโชค  ทิพย์จักร์
 
1. นายธัชณวีย์  สุขทรัพย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขุนยศโยธา
2. เด็กหญิงชลธิชา  รัตน์งาม
3. เด็กหญิงอิศริยา  เมืองสงวน
 
1. นางสาวนิภารัตน์  มลีรัตน์
2. นางสาวสุมันตกานจน์  ภาคีรุณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายญาณัทร  นพพิทักษ์
2. นางสาวสุนิตา  สุทธิวงศ์
3. นางสาวสุรภา  ลำพูน
 
1. นายยุทธภูมิ  จำรัส
2. นางสาวจินตนา  วิชาเหล็ก
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 -    
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กชายธนพล  กลั่นวารินทร์
2. เด็กหญิงพรชนัน  เหลี่ยมมงคลกุล
 
1. นางอุทุมพร  โพธิ์โส
2. นางสาวพักตร์จิรา  ไกยสิทธิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 1. นางสาววาสนา  พูลผล
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์เอม
 
1. นางอุทุมพร  โพธิ์โส
2. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรมณิการ์  ทับหอม
2. นางสาวขนิษฐา  บุญสมปอง
3. นางสาวชลธิชา  โพธิ์อาราตร์
4. นางสาวชาลิสา  ศรีแก้ว
5. นางสาวณัฐริการ์  สุภาวหา
6. นางสาวน้ำทิิพย์  ทุลาไทสง
7. นางสาวภินันรัตน์  กล่ำสนอง
8. นางสาวมลทิยา  พิมพ์สอน
9. นางสาววันวิสา  ฉูดกระโทก
10. นางสาววาสนา  พูลผล
11. นางสาววิมลศิริ  เภาแพง
12. นางสาวศิริญาพร  จินา
13. นางสาวสุพรรษา  ด่านโอภาส
14. นางสาวสุพัตรา  แสงสุวรรณ
15. นางสาวอาทิตยา  คมขำ
 
1. นายศักดา  พึ่งเจียม
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
3. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
4. นางสาวพรทิพย์  ดามา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  สุขทวี
2. เด็กหญิงเบญจพร  วัฒนวาทิน ณ ธนบุรี
 
1. นางสาวดุษฎี  อินทุยศ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชุติวรรณ  กุศลจิตกรณ์
 
1. นางสาวดุษฎี  อินทุยศ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ประสิทธิกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - 1. นายคุณานนท์  วุฒิวิทยารักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ประสิทธิกุล
3. นางสาวญาณกร  บุญจงรักษ์
4. นางสาวดวงมณี  ศรีคร่ำ
5. นายธราดล  พิกุลน้อย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามขำ
7. เด็กหญิงปรายฝน  พูลศิลป์
8. เด็กหญิงปิญาภรณ์  สุทธิพงศ์
9. นางสาวปิยฉัตร  กลิ่นกุหลาบ
10. นายภูวดล  ไกรมณี
11. เด็กหญิงยมลภัทร  ดิษฐแย้ม
12. เด็กหญิงยุวดีย์  กวาดปรางค์
13. เด็กหญิงสุธาฎา  จันทงาม
14. นางสาวอนุสรา  ขันติมัง
15. เด็กหญิงเบญจพร  วัฒนวาทิน ณ ธนบุรี
 
1. นายสุรัตน์ชัย  สิริรัตนชัยกุล
2. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
 
1. นางณิชดาภา  จอมมูล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวิสินี  เติมสุข
 
1. นางณิชดาภา  จอมมูล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 13 1. นางสาวภาวรินทร์  อ่วมอิ่ม
 
1. นางณิชดาภา  จอมมูล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิสุทธิ์  กล่อมจิตต์
 
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  ไหยะปะ
 
1. นายอธิป  มีชนะ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพนธ์  รื่นเกษม
2. เด็กชายตะวัน  พามี
3. เด็กชายวรชิต  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายสาครชัย  เหลืองระวี
5. เด็กชายเชิญบุญ  เตยหอม
 
1. นายอธิป  มีชนะ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.53 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิลามาตร
2. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
3. เด็กชายทินภัทร  อยู่คุ้ม
4. เด็กชายพบพระ  กิจระการ
5. เด็กหญิงพฤกษา  จานฉิมมา
6. เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีษะ
7. เด็กชายวิธิสรรค์  จ้อยสองศรี
8. เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์ศรี
 
1. นายชัยรัตน์  ลีจ้อย
2. นายธนดล  อ่อนอยู่
3. นางสาวสิรินาถ  จันทร์ศิริ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณิสสร   จิตรวิรัตน์
2. เด็กชายพชร  งามแม้น
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤศภัท  วุฒิกรกิจเดชา
2. เด็กชายศิริชัย  แจ้งเสมอ
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายศรศักดิ์  นวลภักดิ์
2. นายอภิรักษ์  คามบุตร
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวงศกร  สังข์ซ้อน
2. นายสรุจ  ปั้นมูล
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงปรายฝน   พูลศิลป์
2. เด็กหญิงระพีพัตร   พ่วงประพันธ์
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางกัญญาภัทร  สะลิมา
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   งามขำ
2. เด็กหญิงพรชนัน   เหลี่ยมมงคลกุล
 
1. นายชัยรัตน์  ลีจ้อย
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 1. นางสาวฐิติศรี  เปล่งปลั่ง
2. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางกัญญาภัทร  สะลิมา
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลลดา   แก้วเนตร
2. นางสาววันวิสา   ฉูดกระโทก
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 24 1. นายวัฒนา  ตรีผล
2. นายอภิชาติ  ภูติ
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประติมา  แดงดีเลิศ
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลภวิศ  เฉลิมนนท์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทนุก
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรวิทย์  วงษ์ศิลป์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ถุนารินทร์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤกษ์อุดม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลสิริ  ศรีสงวนสกุล
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะชัย  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. นางสาวณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
55 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ฉันทกุล
2. นายอนุพงษ์   สมบูรณ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์