สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสมิตรา  คำจันทร์หอม
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพรชนัน  เหลี่ยมมงคลกุล
3. เด็กหญิงมธุรดา  เอี่ยมจรัส
 
1. นางสาวดาวศิริ  นุดล
2. นางรตยา  สวนสมัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชฎาภรณ์  มาลัย
2. นางสาวสุชาดา  นุชโส
3. นางสาวไพรินทร์  ชัยอมรพันธ์
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุชีวะกุล
2. เด็กหญิงแอน  วงนคร
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
2. นางรตยา  สวนสมัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐาปนี  สนิท
2. นายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นายจิรเวท  อัญชันบุตร
2. นางรตยา  สวนสมัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิรภัทร  ดีงาม
 
1. นางวิไลพร  วงษ์งาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 21 1. นายปริญญา  เพิ่มสันเทียะ
 
1. นางสาวมนัสสิริ  อินทร์สวาท
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชลิตา  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงฐิรพร  ชัยงามเมือง
3. เด็กหญิงวรรัช  เชยรส
 
1. นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
 
1. นายวิไลพร  วงษ์งาม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 26 1. นายชนะโชค  ทิพย์จักร์
 
1. นายธัชณวีย์  สุขทรัพย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชุติวรรณ  กุศลจิตกรณ์
 
1. นางสาวดุษฎี  อินทุยศ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  ไหยะปะ
 
1. นายอธิป  มีชนะ