สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เต็มรัตนชัยกุล
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาวกรกนก  ผลสวัสดิ์
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 1. นางสาวธิดารัตน์  นามหนองอ้อ
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
 
1. นางณิชดาภา  จอมมูล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวิสินี  เติมสุข
 
1. นางณิชดาภา  จอมมูล
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประติมา  แดงดีเลิศ
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา