สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภัคษร  แปงถา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิธิยาภรณ์  ปัญญาทอง
2. เด็กชายเมธาวิน   เจตน์จำลอง
 
1. นายยุทธศักดิ์   สว่างสมุทรชัย
2. นายธันย์ชนก   ตั้งวัชรพงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ประสิทธิกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 13 1. นางสาวภาวรินทร์  อ่วมอิ่ม
 
1. นางณิชดาภา  จอมมูล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายศรศักดิ์  นวลภักดิ์
2. นายอภิรักษ์  คามบุตร
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงปรายฝน   พูลศิลป์
2. เด็กหญิงระพีพัตร   พ่วงประพันธ์
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางกัญญาภัทร  สะลิมา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 1. นางสาวฐิติศรี  เปล่งปลั่ง
2. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
2. นางกัญญาภัทร  สะลิมา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 24 1. นายวัฒนา  ตรีผล
2. นายอภิชาติ  ภูติ
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทนุก
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา