สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เกตุแก้ว
 
1. นางอุรารัตน์  ทรัพย์ห่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ประชากุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กชายธนพล  กลั่นวารินทร์
2. เด็กหญิงพรชนัน  เหลี่ยมมงคลกุล
 
1. นางอุทุมพร  โพธิ์โส
2. นางสาวพักตร์จิรา  ไกยสิทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 1. นางสาววาสนา  พูลผล
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์เอม
 
1. นางอุทุมพร  โพธิ์โส
2. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรมณิการ์  ทับหอม
2. นางสาวขนิษฐา  บุญสมปอง
3. นางสาวชลธิชา  โพธิ์อาราตร์
4. นางสาวชาลิสา  ศรีแก้ว
5. นางสาวณัฐริการ์  สุภาวหา
6. นางสาวน้ำทิิพย์  ทุลาไทสง
7. นางสาวภินันรัตน์  กล่ำสนอง
8. นางสาวมลทิยา  พิมพ์สอน
9. นางสาววันวิสา  ฉูดกระโทก
10. นางสาววาสนา  พูลผล
11. นางสาววิมลศิริ  เภาแพง
12. นางสาวศิริญาพร  จินา
13. นางสาวสุพรรษา  ด่านโอภาส
14. นางสาวสุพัตรา  แสงสุวรรณ
15. นางสาวอาทิตยา  คมขำ
 
1. นายศักดา  พึ่งเจียม
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
3. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
4. นางสาวพรทิพย์  ดามา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพนธ์  รื่นเกษม
2. เด็กชายตะวัน  พามี
3. เด็กชายวรชิต  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายสาครชัย  เหลืองระวี
5. เด็กชายเชิญบุญ  เตยหอม
 
1. นายอธิป  มีชนะ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.53 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิลามาตร
2. เด็กชายจตุพร  วงษ์ภูธร
3. เด็กชายทินภัทร  อยู่คุ้ม
4. เด็กชายพบพระ  กิจระการ
5. เด็กหญิงพฤกษา  จานฉิมมา
6. เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีษะ
7. เด็กชายวิธิสรรค์  จ้อยสองศรี
8. เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์ศรี
 
1. นายชัยรัตน์  ลีจ้อย
2. นายธนดล  อ่อนอยู่
3. นางสาวสิรินาถ  จันทร์ศิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤศภัท  วุฒิกรกิจเดชา
2. เด็กชายศิริชัย  แจ้งเสมอ
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลภวิศ  เฉลิมนนท์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชานุช  บุบผา
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ถุนารินทร์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤกษ์อุดม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลสิริ  ศรีสงวนสกุล
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะชัย  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. นางสาวณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ฉันทกุล
2. นายอนุพงษ์   สมบูรณ์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์