สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงสิริพร  ทองนันทคุณ
3. เด็กชายสุตภาวี  ปิ่นสุภา
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นางสาวปัณชญา  คำแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิฏฐา  มากวิจิตร์
2. นายนายพิศุทธิวัชร  กลิ่นพูล
3. นายศิวกร  บุญฉัตรสุริยา
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นางสาวนภาพร  เกตทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกรัตน์  ปิยะภักดีสกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ผึึ้งไผ่งาม
3. นางสาวดวงพร  มองเห็นแก้ว
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวนันทนัช  โกยทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นายณัฐพนธ์  อ่อนสันเทียะ
2. นายธีรภัทร  ขัดกันทา
3. นายหิรัญ  บุญยกิจโณทัย
 
1. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์เกษ
2. นายจารุกิตติ์  ชินนะราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายตนุภัทร  แก้วฉลวย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทศสุขสันติ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวนันทนัช  โกยทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายพีรภัทร์  มหาพราหมณ์
2. นายสารัช  คีรี
3. นายอรุณรัชน์  คำมะปะณี
 
1. นายอดุลย์  สุทธิแสน
2. นายนพคุณ  มีมานะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวราพร  อินทรศร
2. เด็กหญิงเจนนิกา  อินแกรม
3. เด็กหญิงแจ่มจิรา  มุลศรีสุข
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 15 1. นายชลันธร  ฉั่วบันลือ
2. นางสาวติยภัส  อุตตะมัง
3. นางสาวปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
 
1. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
2. นางอรสา  อินทุกานตะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  ฟองคำ
2. เด็กชายภูริเดช  ศรีชัยปลัด
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นายเสฏฐณันท์  เที่ยงบุตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นายธนาธร  เทียมคำ
2. นายวศิน  ไทรบัวขำ
 
1. นายสุนทร  แตงโต
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.17 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธันวา  ไชยปัญญา
2. เด็กชายมนพันธ์  เต็กตระกูล
 
1. นางสาวศิรินธร  สะเดา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลือพรมมาศ
2. เด็กชายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
 
1. นางสาววลัยรัตน์  ศรลือชา