สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กชายสุตภาวี  ปิ่นสุภา
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาววีรยา  วิโรจน์จรัสกุล
 
1. นางเพียงพร  สุโชดายน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงญานิศา  ดอกบัว
 
1. นางสาววรางค์รัตน์  จันทร์นิ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 1. นางสาวธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 27 1. เด็กหญิงสุธิมา  มั่นใจ
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพิมพ์บุญ  อิศวิลานนท์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุภาพ
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางมนสิชา  สุทธิแสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปกิตตา  สุฤทธิ์
2. เด็กชายภีระพงษ์  ฐิติเมธาภิรมย์
3. เด็กชายสวัสดิชัย  หงษ์สา
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 25 1. นายณิชานันท์  เจริญเชื้อ
2. นายภคนันท์  ไชยประเสริฐ
3. นายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาวรณ์
2. เด็กชายธนกร  อินทรยง
 
1. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนิสรา  บุญสิงห์
2. นางสาววิชิตา  คำตาเที่ยง
 
1. นายิอมร  มาตะยา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเบญจพร   เบญพาด
 
1. นายเอกชัย  ณ ประสิทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 5 1. นายพิศุทธิวัชร   กลิ่นพูล
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ
2. นายปราชญ์   สังข์อยู่
3. นายปริญญา  มงคลขจรศักดิ์
 
1. นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายภาณุวัฒน์   จรัสศรีมณี
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงสิริพร  ทองนันทคุณ
3. เด็กชายสุตภาวี  ปิ่นสุภา
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นางสาวปัณชญา  คำแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิฏฐา  มากวิจิตร์
2. นายนายพิศุทธิวัชร  กลิ่นพูล
3. นายศิวกร  บุญฉัตรสุริยา
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นางสาวนภาพร  เกตทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกรัตน์  ปิยะภักดีสกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ผึึ้งไผ่งาม
3. นางสาวดวงพร  มองเห็นแก้ว
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวนันทนัช  โกยทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นายณัฐพนธ์  อ่อนสันเทียะ
2. นายธีรภัทร  ขัดกันทา
3. นายหิรัญ  บุญยกิจโณทัย
 
1. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์เกษ
2. นายจารุกิตติ์  ชินนะราช
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายตนุภัทร  แก้วฉลวย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทศสุขสันติ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวนันทนัช  โกยทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายพีรภัทร์  มหาพราหมณ์
2. นายสารัช  คีรี
3. นายอรุณรัชน์  คำมะปะณี
 
1. นายอดุลย์  สุทธิแสน
2. นายนพคุณ  มีมานะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวราพร  อินทรศร
2. เด็กหญิงเจนนิกา  อินแกรม
3. เด็กหญิงแจ่มจิรา  มุลศรีสุข
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 15 1. นายชลันธร  ฉั่วบันลือ
2. นางสาวติยภัส  อุตตะมัง
3. นางสาวปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
 
1. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
2. นางอรสา  อินทุกานตะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  ฟองคำ
2. เด็กชายภูริเดช  ศรีชัยปลัด
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นายเสฏฐณันท์  เที่ยงบุตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นายธนาธร  เทียมคำ
2. นายวศิน  ไทรบัวขำ
 
1. นายสุนทร  แตงโต
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.17 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธันวา  ไชยปัญญา
2. เด็กชายมนพันธ์  เต็กตระกูล
 
1. นางสาวศิรินธร  สะเดา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลือพรมมาศ
2. เด็กชายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
 
1. นางสาววลัยรัตน์  ศรลือชา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณษา  ลีลาภิวัฒน์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กุดั่น
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ชูรัตนตรัย
4. เด็กหญิงอนัญชนา  ศิริวิมลวรรณ
5. เด็กหญิงอูริสสรา   รุจิศาสตร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   สุขเผือก
2. นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายกิตตินันท์  ตั้งเตรียมจิตรมั่น
2. นายณัฏฐพล  แก้วพวง
3. นายธนัชย์  อนันต์ธนโชติ
4. นายนายจิรวัฒน์  จันทร์ขอนแก่น
5. นางสาวสาริกา  ราสันเทียะ
 
1. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
2. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สารศรี
2. เด็กหญิงพัชรี   วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ทองศักดิ์แสง
4. เด็กหญิงศศิธร  แจ่มผล
5. เด็กหญิงสุพิชญา   สวัสดิ์จิตร
 
1. นายปริญ  บุญยะประสพ
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  บัวศรี
2. นางสาวจิรภัคร  กลิ่นหอม
3. นางสาวณิชชา  หิรัณยเลขา
4. นางสาวธัชชนัญ  เมฆฉาย
5. นางสาวศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญฐณา  สนธิปัญญา
2. นางสาวจรรยพร  บูรณะพรสถิตย์
3. นางสาวจินตพร  ประภัทรานนท์
4. เด็กชายจิรายุทธ  เปี่ยมตราชู
5. เด็กหญิงจีรนันท์  หมากทะลาย
6. เด็กชายจีรศักดิ์  ต่วนชะเอม
7. เด็กชายชวัลวิทย์  โมคาพันธ์
8. นายณัฐวุฒิ  แก้วหนองปิง
9. เด็กหญิงณิรชา  วุฒิมงคลพานิช
10. เด็กชายธนพนธ์  ปลอดอ่อน
11. เด็กหญิงนฤมล  จันภูทัศน์
12. เด็กหญิงนันทินี  ปูนพรม
13. เด็กชายมนพันธ์  เต็กตระกูล
14. เด็กชายวิชญ์พล  เทียนศิริ
15. นางสาวอรวรรณ  จำปาเรือง
16. นางสาวอริสรา  เชิดสัตยานุกูล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
2. นางสาวสุรีรัตน์   สุขเผือก
3. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
4. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
5. นางทัศนี  ไชยสาร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริวรรณา
2. นายจิระภัทร   มอญทวี
3. นางสาวชนิสรา   ทองเรือง
4. นางสาวณัชริดา   สมบูรณ์
5. นายณัฐธีร์   ภัคคะพันธรุจน์
6. นางสาวณิชกมล   ทองแก้วแกม
7. นางสาวธัญมน   คำสุขศรี
8. นางสาวน้ำฝน  เซี่ยงช่าย
9. นายปรัชทกร   โม้ตา
10. นายพงศธร  ทองประยูร
11. นางสาวพลอย  รอดฤทธิชัยกุล
12. นางสาวพิชามญชุ์   เสริมแสง
13. นางสาวพิมยาดา   มณีจักร
14. นางสาววิจิตรา   ชาวนา
15. นางสาวศิริลักษณ์  ภารพันธุ์
16. นายสุธินันท์  บุญเสงี่ยม
17. นายอนุชา  หมื่นสนิท
18. นางสาวอาภารัตน์  เกิดอินทร์
19. นายอินทัช  ดัดเดช
20. นายเปรื่องปรัชญ์   พลเสน
 
1. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
2. นางฆฏนาวดี   มะหะเลา
3. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
4. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
5. นายปริญ  บุญยะประสพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงปกิตตา   สุฤทธิ์
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง 15 1. นายณิชานันทน์  เจริญเชื้อ
 
1. จ.ส.อ.นัทธพงศ์   เพชรส่งศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายชาญณรงค์  นาสมวาศ
2. เด็กหญิงอลีนา  มุ่งดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางทัศนี  ไชยสาร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 19 1. นางสาวณิชกานต์  กิตติพงศ์พิสุทธิ์
2. นายธนวัฒน์  เผ่าดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริญญา   วิจิตรสุนทร
2. เด็กหญิงธีรดา   เอี่ยมสำอาง
3. เด็กหญิงนีรนุช  พูนพัฒน์พิบูลย์
4. เด็กหญิงบุญยวีย์   แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงปิยธิดา   ปล่องทอง
6. เด็กหญิงพลอยนาลี   มังสา
7. เด็กหญิงภัทรินทร์   แฝงคต
8. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญบุญ
9. เด็กหญิงสุรัสวดี   วิริยะพรศรี
10. เด็กหญิงเขมรินทร์   บุญอ่วม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  ชูแสง
2. นายสายันต์   โพธิ์ทอง
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  บุญเปลื้อง
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วจันทร์
3. นางสาวจิราพร  บุญใจ
4. นางสาวณัฐนันท์  มวลชัยภูมิ
5. นางสาวธัญดา  จิรภัทณัชชา
6. นายธีรภัทร์  ศิริพัฒนะตน
7. นางสาวนิลาวัลย์  คำคนซื่อ
8. นายปัญญารัตน์  นิลรัตน์
9. นางสาวพรพิมล  พันธ์ผล
10. นางสาวภัทรศยา  ชูสำโรง
11. นายภานุกรณ์  ศรีกกโพธิ์
12. นางสาวยศวดี  ฤทธิ์มนตรี
13. นางสาวรุ่งทิวา  เกลื่อนกลางดอน
14. นางสาววรัญญา  บุญช่วย
15. นางสาวสุกันญาพร  แดงสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
3. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
4. นายปิยพงษ์  ศรีเศรษฐมาตย์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชากร  การุณรัตนกุล
2. เด็กหญิงสุทธิมา  มั่นใจ
 
1. นางวรดา  ศรีอ่อน
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญรัตน์  เตชะอมรศิริ
2. นายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา   ยอดไม้
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายณัฐพล  สารากรบริรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวศิรินันท์  ญาณโสภนานันท์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายธนาคาร  กลั่นนคร
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กาเผือกงาม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริรัตน์  อินต๊ะบุญมา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมลธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนัตตา  อุมะวิภาต
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีรายุทธ  เจี่ยมณีรัตน์
2. นายเชี่ยวชาญ  บันสันเทียะ
3. นายเอกวิชญ์  หวังอังคฌานนท์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
2. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิธินาวี  รุ่งเรือง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  วิรุณพันธ์
 
1. นายเฉลิมพร  พรมมิโย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูรัตนตรัย
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  พรมเปลว
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายถิรพุทธิ์  ทองแสนดี
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ทองปรุง
3. เด็กชายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
4. เด็กชายมีชัย  บุญเสด
5. เด็กชายวีรภัทร  หงษ์บุญเรือง
6. เด็กชายหฤษฎิ์  นาคประดิษฐ์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจรัสพงษ์  โรจน์พันธุ์วิวัฒน
2. นายจรัสพล  กุลปะระ
3. นายชินวัฒน์  ศรีลานุช
4. นายชินวัตร  หอมทวนลม
5. นางสาวชุติมน  เสือคุ้ม
6. นางสาวช่อผกา   ยุบลพันธุ
7. เด็กชายณภัทร  ตระการวงศ์วสุ
8. นายณัฏฐชัย  ปรานต์วิศิษฐ์
9. นายธนวุฒิ  แช่มช้อย
10. นายนันทวัฒน์  แก้วเล็ก
11. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  กล่อมบรรจง
12. นางสาวปาลทิพย์  ตาสี
13. นายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
14. นายพงษ์ศักดิ์  หอมคง
15. นางสาวพรนภัส  กิตติดุษฎีกุล
16. นางสาวพรรณภรณ์  ยาตา
17. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
18. นายมีชัย  บุญเสด
19. นางสาวรักที่สุด  ธงครุฑพงศา
20. นางสาวรัตติกาล  แสนสุภา
21. นายวงศธร  สะอาดเอี่ยม
22. นายวัชรพล  สงวนทรัพย์
23. นางสาววัชรีพร  พันธ์ท้าว
24. นางสาววัลลี  ปาณะวงษา
25. นางสาวศิริรัตน์  ทรงจิตร
26. นางสาวสวรส  แสงประกายโชติ
27. นางสาวสุดารัตน์  ศิริแว่น
28. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
29. นางสาวอาทิตยา  วงศ์เบญจทรัพย์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นางสาวณัฐยา  ปานพุ่ม
4. นางสาวเกษศิรินทร์  เสวกวัง
5. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
7. นางชนานาถ  แสงมณี
8. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. นางสาวพิมพ์นิภา  แย้มสรวล
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาวนันทวรรณ  ภาคแก้ว
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิธร  ใจภักดี
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
 
1. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปริญญา  อาชีวะ
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์  ศิวิแว่น
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวกฤษณา  พึ่งอำนวย
2. นายกัณฑ์อเนก  แซ่เฮง
3. นายจรัสพล  กุลปะระ
4. นายธนทัศน์  วุฒิศักดิ์
5. นายธนวุฒิ  แช่มช้อย
6. นายพรพรหม  เชี่ยวเฉลิมศรี
7. เด็กหญิงมลธิดา  แซ่แต้
8. นายวงศธร  สะอาดเอี่ยม
9. นางสาวสวรส  แสงประกายโชติ
10. เด็กชายเจตพล  ชมไทยงาม
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นางสาวเกษศิรินทร์  เสวกวัง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพร  มาพบสุข
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโรค
3. เด็กชายชัชชัย  ไทยเจริญ
4. เด็กชายชัชวาล  บัวจีน
5. เด็กหญิงปฑิตตา  สังข์ทองคำ
6. เด็กชายปิยะบัณฑิตย์  พรมโชติ
7. เด็กหญิงวิภาดา   โสภาพล
8. เด็กชายศิครินทร์  บุญกั้ว
9. เด็กหญิงศุภารมย์  สังข์ทองคำ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิสนธ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนาถ  กองพรม
2. นายคมกริช  มนพลับ
3. นางสาวจุติพร  งามสม
4. นายธงทศ  พันธ์แก้ว
5. นายธนพล  ศรีวลีรัตน์
6. นายธนาศักดิ์  เจะมะอ๊ะ
7. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
8. นายมนต์ชัย  พงษ์อุดมปัญญา
9. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
10. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นายฐสิษฏ์  อัมภรัตน์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชาวสวน
3. เด็กหญิงจิรพัชร  สุขทาพจน์
4. เด็กหญิงปฑิตตา  สังข์ทองคำ
5. เด็กหญิงพรเจริญ  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
7. เด็กหญิงสุรีย์พร   นามทองดี
8. เด็กหญิงเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิสนธ์
4. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชาวสวน
3. เด็กหญิงจิรพัชร  สุขทาพจน์
4. เด็กหญิงปทิตตา   สังข์ทองคำ
5. เด็กหญิงพรเจริญ  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงศศิตา  ชกาไพร
7. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
8. เด็กหญิงสุรีย์พร  นามทองดี
9. เด็กหญิงอลิสา  แดงเด่นศรี
10. เด็กหญิงเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิสนธ์
4. นางสาวณัฐยา  ปานพุ่ม
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกุลนาถ  กองพรม
2. นางสาวจุติพร  งามสม
3. นางสาวฐาปณีย์  สถาพรเจริญชัย
4. นางสาวธนพร  วรภัทรธนโชติ
5. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
6. นางสาวรุ่งวรินทร์  เตชะวิชาญ
7. นางสาวอาทิตยา  วงศ์เบญจทรัพย์
8. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
4. นายฐสิษฏ์  อัมภรัตน์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนาถ  กองพรม
2. นายคมกริช  มนพลับ
3. นางสาวจุติพร  งามสม
4. นางสาวฐาปณีย์  สถาพรเจริญ
5. นางสาวธนพร  วรภัทรธนโชติ
6. นายธนพล  ศรีวลีรัตน์
7. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
8. นายภาณุกรณ์  ศรีภาโพธิ์
9. นายรชต  เรือนใจหลัก
10. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
11. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
12. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นายฐสิษฏ์  อัมภรัตน์
4. นางสาวณัฐยา  ปานพุ่ม
5. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยอนันต์  กิติโรจน์วัฒนา
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 9 1. นายสุชาติ  สินนอก
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 4 1. นางสาวธัญชนก  ตติยโชคสกุล
2. นางสาวธิญาดา  ภักตะชัย
3. นางสาวรัตมณี  แซ่ฮึ้ง
4. นางสาววิชิตา  ตาคำเที่ยง
5. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรรักษ์  บุญทอง
2. นางสาวศรินทร์ญา  ศกุนวาณิชย์
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.35 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ป้องพา
3. เด็กหญิงดิษยาณีย์  เลื่อนทอง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เล้ารัตนอารีย์
5. เด็กหญิงภัทรา  แซ่หลิ่ว
6. เด็กหญิงรสีตา  เสือแย้ม
7. เด็กหญิงศศิประภา  อินช้าง
8. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายชวลิต  มะสำอินทร์
2. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
3. ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์  เที่ยงบุตร
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วจันทร์
2. นางสาวภัทรศยา  ชูสำโรง
3. นางสาวยศวดี  ฤทธิ์มนตรี
4. นายสรคมน์  จิตรัตนมงคล
5. นายไตรภพ  บุญมูล
 
1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางสาวสุภัคษา  สรรพคุณ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 1. นางสาวภรณ์สวรรค์  วงษ์คำ
2. นางสาวสิรีธร  เดชบุญช่วย
3. นางสาวเมธาวี  แม่นยำ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายชาญชัย  บุญศิริ
2. เด็กชายธนพนธ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายชวลิต  มะสำอินทร์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณาทิพย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์พรมมา
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายชัยพล  สินทวิชัย
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายการุณ  ศรีประไพ
2. นายภูริณัฐ  พงษ์พินิจ
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายทรงกต  คำแก้ว
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนคฤทธิ์  โพธิตันติมงคล
2. เด็กชายภูมิสิษฐ์  เจริญนกอักษร
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายทรงกต  คำแก้ว
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17.67 เข้าร่วม 8 1. นายกฤษกร  ศรีหะบุตร
2. นายธนสนธิ์  กิติสิทธิชัย
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายชัยธวัช  อุ่นศิริ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายต้นกล้า  กาญจนจำนง
2. เด็กชายศิราภูมิ  เนียมกลิ่น
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายทรงกต  คำแก้ว
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชินภัทร  โลหแสงสุวรรณ
2. เด็กชายวายุธรรศ  สิริวิทยธรรม
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธราเทพ  โทนมณี
2. เด็กชายวายุธรรศ  สิริวิทยธรรม
 
1. นายชัยพล  สินทวิชัย
2. นายชัยธวัช  อุ่นศิริ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายพงศธร  บุญญาอนันต์
2. นายอนุชา  งามยิ่ง
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายชวลิต  มะสำอินทร์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นายคงคา  นิลโหมด
2. นายณัฐวุฒิ  อกนิษฐ์ศุภร
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายทรงกต  คำแก้ว
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นายก้องภพ  ว่องไวกิจวัฒนา
2. นายเมธี  แซ่ฉั่ว
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายชัยธวัช  อุ่นศิริ
 
94 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
2. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท์
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ   ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายกฤษกร  ศรีหะบุตร
2. นายณัชนนท์  มนต์ติกานนท์
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายชัยพล  สินทวิชัย
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  แปลงมาลย์
3. เด็กหญิงศุพัฒศร  เกิดจันอัด
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตงมิ้ง  แซ่ลิ้ม
2. นายปณุชิต  ศักดิ์จินดารัศมี
3. นายภาณุพงศ์  ธนารักษ์วุฒิกร
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
2. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ชิว
2. เด็กหญิงนพพอน  สุรางแสงมีบุญ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งเกตุ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชนากานต์  พุ่มกร
2. นางสาวณิชา  ละขุนทด
3. นางสาวอรวรรณ  จำปาเรือง
 
1. นายสรพล  ภู่เกิดสิน
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุตรดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  รู้รอบ
3. เด็กหญิงวุฒินันท์  บัวหลวง
 
1. นายมนัส  ประเสริฐสวัสดิ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาพร  ตั้งเจริญนนท์
2. นางสาวพรชนก  วังกุ่ม
3. นางสาวอารียา  เส็งนา
 
1. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
2. นางวริษฐา  เหลืองอร่าม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิยม
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
4. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คล้าย
5. เด็กชายภราดร  เนียมเผือก
6. เด็กหญิงภัสรา  ภิญโญพัฒนา
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นายดนัย  ประคำ
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา  นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นางสาวโสรยา  เมืองแก้ว
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  พรหมไทย
2. เด็กชายธนชัย  รักษาศรี
3. เด็กหญิงปริญญา  บุตรสีน้อย
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  ใบกุหลาบ
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  เฮงประสาทพร
2. นางสาววรรณี  ใช้เจริญ
3. นางสาวสุภัสสร  มาดำ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางศิริวรรณ  สันติวรพงศ์