สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงญานิศา  ดอกบัว
 
1. นางสาววรางค์รัตน์  จันทร์นิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพิมพ์บุญ  อิศวิลานนท์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปกิตตา  สุฤทธิ์
2. เด็กชายภีระพงษ์  ฐิติเมธาภิรมย์
3. เด็กชายสวัสดิชัย  หงษ์สา
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 25 1. นายณิชานันท์  เจริญเชื้อ
2. นายภคนันท์  ไชยประเสริฐ
3. นายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนิสรา  บุญสิงห์
2. นางสาววิชิตา  คำตาเที่ยง
 
1. นายิอมร  มาตะยา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเบญจพร   เบญพาด
 
1. นายเอกชัย  ณ ประสิทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 5 1. นายพิศุทธิวัชร   กลิ่นพูล
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ
2. นายปราชญ์   สังข์อยู่
3. นายปริญญา  มงคลขจรศักดิ์
 
1. นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายภาณุวัฒน์   จรัสศรีมณี
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงสิริพร  ทองนันทคุณ
3. เด็กชายสุตภาวี  ปิ่นสุภา
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นางสาวปัณชญา  คำแก้ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.17 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธันวา  ไชยปัญญา
2. เด็กชายมนพันธ์  เต็กตระกูล
 
1. นางสาวศิรินธร  สะเดา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 9 1. นายสุชาติ  สินนอก
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนคฤทธิ์  โพธิตันติมงคล
2. เด็กชายภูมิสิษฐ์  เจริญนกอักษร
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายทรงกต  คำแก้ว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17.67 เข้าร่วม 8 1. นายกฤษกร  ศรีหะบุตร
2. นายธนสนธิ์  กิติสิทธิชัย
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายชัยธวัช  อุ่นศิริ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นายคงคา  นิลโหมด
2. นายณัฐวุฒิ  อกนิษฐ์ศุภร
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายทรงกต  คำแก้ว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นายก้องภพ  ว่องไวกิจวัฒนา
2. นายเมธี  แซ่ฉั่ว
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายชัยธวัช  อุ่นศิริ
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  แปลงมาลย์
3. เด็กหญิงศุพัฒศร  เกิดจันอัด
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง