สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กชายสุตภาวี  ปิ่นสุภา
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 1. นางสาวธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิฏฐา  มากวิจิตร์
2. นายนายพิศุทธิวัชร  กลิ่นพูล
3. นายศิวกร  บุญฉัตรสุริยา
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นางสาวนภาพร  เกตทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นายณัฐพนธ์  อ่อนสันเทียะ
2. นายธีรภัทร  ขัดกันทา
3. นายหิรัญ  บุญยกิจโณทัย
 
1. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์เกษ
2. นายจารุกิตติ์  ชินนะราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายตนุภัทร  แก้วฉลวย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทศสุขสันติ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวนันทนัช  โกยทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายพีรภัทร์  มหาพราหมณ์
2. นายสารัช  คีรี
3. นายอรุณรัชน์  คำมะปะณี
 
1. นายอดุลย์  สุทธิแสน
2. นายนพคุณ  มีมานะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวราพร  อินทรศร
2. เด็กหญิงเจนนิกา  อินแกรม
3. เด็กหญิงแจ่มจิรา  มุลศรีสุข
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  ฟองคำ
2. เด็กชายภูริเดช  ศรีชัยปลัด
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
2. นายเสฏฐณันท์  เที่ยงบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 19 1. นางสาวณิชกานต์  กิตติพงศ์พิสุทธิ์
2. นายธนวัฒน์  เผ่าดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายณัฐพล  สารากรบริรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิธินาวี  รุ่งเรือง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  วิรุณพันธ์
 
1. นายเฉลิมพร  พรมมิโย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.35 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ป้องพา
3. เด็กหญิงดิษยาณีย์  เลื่อนทอง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เล้ารัตนอารีย์
5. เด็กหญิงภัทรา  แซ่หลิ่ว
6. เด็กหญิงรสีตา  เสือแย้ม
7. เด็กหญิงศศิประภา  อินช้าง
8. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายชวลิต  มะสำอินทร์
2. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
3. ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์  เที่ยงบุตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายพงศธร  บุญญาอนันต์
2. นายอนุชา  งามยิ่ง
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายชวลิต  มะสำอินทร์