สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นางสาววีรยา  วิโรจน์จรัสกุล
 
1. นางเพียงพร  สุโชดายน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 27 1. เด็กหญิงสุธิมา  มั่นใจ
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุภาพ
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาวรณ์
2. เด็กชายธนกร  อินทรยง
 
1. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกรัตน์  ปิยะภักดีสกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ผึึ้งไผ่งาม
3. นางสาวดวงพร  มองเห็นแก้ว
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวนันทนัช  โกยทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 15 1. นายชลันธร  ฉั่วบันลือ
2. นางสาวติยภัส  อุตตะมัง
3. นางสาวปภาวี  เอื้ออัจจิมากุล
 
1. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
2. นางอรสา  อินทุกานตะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นายธนาธร  เทียมคำ
2. นายวศิน  ไทรบัวขำ
 
1. นายสุนทร  แตงโต
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายกิตตินันท์  ตั้งเตรียมจิตรมั่น
2. นายณัฏฐพล  แก้วพวง
3. นายธนัชย์  อนันต์ธนโชติ
4. นายนายจิรวัฒน์  จันทร์ขอนแก่น
5. นางสาวสาริกา  ราสันเทียะ
 
1. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
2. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สารศรี
2. เด็กหญิงพัชรี   วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ทองศักดิ์แสง
4. เด็กหญิงศศิธร  แจ่มผล
5. เด็กหญิงสุพิชญา   สวัสดิ์จิตร
 
1. นายปริญ  บุญยะประสพ
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญฐณา  สนธิปัญญา
2. นางสาวจรรยพร  บูรณะพรสถิตย์
3. นางสาวจินตพร  ประภัทรานนท์
4. เด็กชายจิรายุทธ  เปี่ยมตราชู
5. เด็กหญิงจีรนันท์  หมากทะลาย
6. เด็กชายจีรศักดิ์  ต่วนชะเอม
7. เด็กชายชวัลวิทย์  โมคาพันธ์
8. นายณัฐวุฒิ  แก้วหนองปิง
9. เด็กหญิงณิรชา  วุฒิมงคลพานิช
10. เด็กชายธนพนธ์  ปลอดอ่อน
11. เด็กหญิงนฤมล  จันภูทัศน์
12. เด็กหญิงนันทินี  ปูนพรม
13. เด็กชายมนพันธ์  เต็กตระกูล
14. เด็กชายวิชญ์พล  เทียนศิริ
15. นางสาวอรวรรณ  จำปาเรือง
16. นางสาวอริสรา  เชิดสัตยานุกูล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
2. นางสาวสุรีรัตน์   สุขเผือก
3. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
4. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
5. นางทัศนี  ไชยสาร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชากร  การุณรัตนกุล
2. เด็กหญิงสุทธิมา  มั่นใจ
 
1. นางวรดา  ศรีอ่อน
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายธนาคาร  กลั่นนคร
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูรัตนตรัย
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  พรมเปลว
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายถิรพุทธิ์  ทองแสนดี
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ทองปรุง
3. เด็กชายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
4. เด็กชายมีชัย  บุญเสด
5. เด็กชายวีรภัทร  หงษ์บุญเรือง
6. เด็กชายหฤษฎิ์  นาคประดิษฐ์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 1. นางสาวพิมพ์นิภา  แย้มสรวล
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาวนันทวรรณ  ภาคแก้ว
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
 
1. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวกฤษณา  พึ่งอำนวย
2. นายกัณฑ์อเนก  แซ่เฮง
3. นายจรัสพล  กุลปะระ
4. นายธนทัศน์  วุฒิศักดิ์
5. นายธนวุฒิ  แช่มช้อย
6. นายพรพรหม  เชี่ยวเฉลิมศรี
7. เด็กหญิงมลธิดา  แซ่แต้
8. นายวงศธร  สะอาดเอี่ยม
9. นางสาวสวรส  แสงประกายโชติ
10. เด็กชายเจตพล  ชมไทยงาม
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นางสาวเกษศิรินทร์  เสวกวัง
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพร  มาพบสุข
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโรค
3. เด็กชายชัชชัย  ไทยเจริญ
4. เด็กชายชัชวาล  บัวจีน
5. เด็กหญิงปฑิตตา  สังข์ทองคำ
6. เด็กชายปิยะบัณฑิตย์  พรมโชติ
7. เด็กหญิงวิภาดา   โสภาพล
8. เด็กชายศิครินทร์  บุญกั้ว
9. เด็กหญิงศุภารมย์  สังข์ทองคำ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิสนธ์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนาถ  กองพรม
2. นายคมกริช  มนพลับ
3. นางสาวจุติพร  งามสม
4. นางสาวฐาปณีย์  สถาพรเจริญ
5. นางสาวธนพร  วรภัทรธนโชติ
6. นายธนพล  ศรีวลีรัตน์
7. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
8. นายภาณุกรณ์  ศรีภาโพธิ์
9. นายรชต  เรือนใจหลัก
10. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
11. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
12. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นายฐสิษฏ์  อัมภรัตน์
4. นางสาวณัฐยา  ปานพุ่ม
5. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
25 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 4 1. นางสาวธัญชนก  ตติยโชคสกุล
2. นางสาวธิญาดา  ภักตะชัย
3. นางสาวรัตมณี  แซ่ฮึ้ง
4. นางสาววิชิตา  ตาคำเที่ยง
5. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรรักษ์  บุญทอง
2. นางสาวศรินทร์ญา  ศกุนวาณิชย์
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 1. นางสาวภรณ์สวรรค์  วงษ์คำ
2. นางสาวสิรีธร  เดชบุญช่วย
3. นางสาวเมธาวี  แม่นยำ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายชาญชัย  บุญศิริ
2. เด็กชายธนพนธ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายชวลิต  มะสำอินทร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณาทิพย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์พรมมา
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายชัยพล  สินทวิชัย