สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางมนสิชา  สุทธิแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลือพรมมาศ
2. เด็กชายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
 
1. นางสาววลัยรัตน์  ศรลือชา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณษา  ลีลาภิวัฒน์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   กุดั่น
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ชูรัตนตรัย
4. เด็กหญิงอนัญชนา  ศิริวิมลวรรณ
5. เด็กหญิงอูริสสรา   รุจิศาสตร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   สุขเผือก
2. นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  บัวศรี
2. นางสาวจิรภัคร  กลิ่นหอม
3. นางสาวณิชชา  หิรัณยเลขา
4. นางสาวธัชชนัญ  เมฆฉาย
5. นางสาวศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริวรรณา
2. นายจิระภัทร   มอญทวี
3. นางสาวชนิสรา   ทองเรือง
4. นางสาวณัชริดา   สมบูรณ์
5. นายณัฐธีร์   ภัคคะพันธรุจน์
6. นางสาวณิชกมล   ทองแก้วแกม
7. นางสาวธัญมน   คำสุขศรี
8. นางสาวน้ำฝน  เซี่ยงช่าย
9. นายปรัชทกร   โม้ตา
10. นายพงศธร  ทองประยูร
11. นางสาวพลอย  รอดฤทธิชัยกุล
12. นางสาวพิชามญชุ์   เสริมแสง
13. นางสาวพิมยาดา   มณีจักร
14. นางสาววิจิตรา   ชาวนา
15. นางสาวศิริลักษณ์  ภารพันธุ์
16. นายสุธินันท์  บุญเสงี่ยม
17. นายอนุชา  หมื่นสนิท
18. นางสาวอาภารัตน์  เกิดอินทร์
19. นายอินทัช  ดัดเดช
20. นายเปรื่องปรัชญ์   พลเสน
 
1. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
2. นางฆฏนาวดี   มะหะเลา
3. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
4. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
5. นายปริญ  บุญยะประสพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงปกิตตา   สุฤทธิ์
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง 15 1. นายณิชานันทน์  เจริญเชื้อ
 
1. จ.ส.อ.นัทธพงศ์   เพชรส่งศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายชาญณรงค์  นาสมวาศ
2. เด็กหญิงอลีนา  มุ่งดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางทัศนี  ไชยสาร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริญญา   วิจิตรสุนทร
2. เด็กหญิงธีรดา   เอี่ยมสำอาง
3. เด็กหญิงนีรนุช  พูนพัฒน์พิบูลย์
4. เด็กหญิงบุญยวีย์   แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงปิยธิดา   ปล่องทอง
6. เด็กหญิงพลอยนาลี   มังสา
7. เด็กหญิงภัทรินทร์   แฝงคต
8. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญบุญ
9. เด็กหญิงสุรัสวดี   วิริยะพรศรี
10. เด็กหญิงเขมรินทร์   บุญอ่วม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  ชูแสง
2. นายสายันต์   โพธิ์ทอง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  บุญเปลื้อง
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วจันทร์
3. นางสาวจิราพร  บุญใจ
4. นางสาวณัฐนันท์  มวลชัยภูมิ
5. นางสาวธัญดา  จิรภัทณัชชา
6. นายธีรภัทร์  ศิริพัฒนะตน
7. นางสาวนิลาวัลย์  คำคนซื่อ
8. นายปัญญารัตน์  นิลรัตน์
9. นางสาวพรพิมล  พันธ์ผล
10. นางสาวภัทรศยา  ชูสำโรง
11. นายภานุกรณ์  ศรีกกโพธิ์
12. นางสาวยศวดี  ฤทธิ์มนตรี
13. นางสาวรุ่งทิวา  เกลื่อนกลางดอน
14. นางสาววรัญญา  บุญช่วย
15. นางสาวสุกันญาพร  แดงสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
3. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
4. นายปิยพงษ์  ศรีเศรษฐมาตย์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญรัตน์  เตชะอมรศิริ
2. นายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา   ยอดไม้
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวศิรินันท์  ญาณโสภนานันท์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กาเผือกงาม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริรัตน์  อินต๊ะบุญมา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมลธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีรายุทธ  เจี่ยมณีรัตน์
2. นายเชี่ยวชาญ  บันสันเทียะ
3. นายเอกวิชญ์  หวังอังคฌานนท์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  นามกันยา
2. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจรัสพงษ์  โรจน์พันธุ์วิวัฒน
2. นายจรัสพล  กุลปะระ
3. นายชินวัฒน์  ศรีลานุช
4. นายชินวัตร  หอมทวนลม
5. นางสาวชุติมน  เสือคุ้ม
6. นางสาวช่อผกา   ยุบลพันธุ
7. เด็กชายณภัทร  ตระการวงศ์วสุ
8. นายณัฏฐชัย  ปรานต์วิศิษฐ์
9. นายธนวุฒิ  แช่มช้อย
10. นายนันทวัฒน์  แก้วเล็ก
11. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  กล่อมบรรจง
12. นางสาวปาลทิพย์  ตาสี
13. นายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
14. นายพงษ์ศักดิ์  หอมคง
15. นางสาวพรนภัส  กิตติดุษฎีกุล
16. นางสาวพรรณภรณ์  ยาตา
17. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
18. นายมีชัย  บุญเสด
19. นางสาวรักที่สุด  ธงครุฑพงศา
20. นางสาวรัตติกาล  แสนสุภา
21. นายวงศธร  สะอาดเอี่ยม
22. นายวัชรพล  สงวนทรัพย์
23. นางสาววัชรีพร  พันธ์ท้าว
24. นางสาววัลลี  ปาณะวงษา
25. นางสาวศิริรัตน์  ทรงจิตร
26. นางสาวสวรส  แสงประกายโชติ
27. นางสาวสุดารัตน์  ศิริแว่น
28. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
29. นางสาวอาทิตยา  วงศ์เบญจทรัพย์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นางสาวณัฐยา  ปานพุ่ม
4. นางสาวเกษศิรินทร์  เสวกวัง
5. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
7. นางชนานาถ  แสงมณี
8. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนาถ  กองพรม
2. นายคมกริช  มนพลับ
3. นางสาวจุติพร  งามสม
4. นายธงทศ  พันธ์แก้ว
5. นายธนพล  ศรีวลีรัตน์
6. นายธนาศักดิ์  เจะมะอ๊ะ
7. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
8. นายมนต์ชัย  พงษ์อุดมปัญญา
9. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
10. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นายฐสิษฏ์  อัมภรัตน์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชาวสวน
3. เด็กหญิงจิรพัชร  สุขทาพจน์
4. เด็กหญิงปทิตตา   สังข์ทองคำ
5. เด็กหญิงพรเจริญ  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงศศิตา  ชกาไพร
7. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
8. เด็กหญิงสุรีย์พร  นามทองดี
9. เด็กหญิงอลิสา  แดงเด่นศรี
10. เด็กหญิงเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิสนธ์
4. นางสาวณัฐยา  ปานพุ่ม
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกุลนาถ  กองพรม
2. นางสาวจุติพร  งามสม
3. นางสาวฐาปณีย์  สถาพรเจริญชัย
4. นางสาวธนพร  วรภัทรธนโชติ
5. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
6. นางสาวรุ่งวรินทร์  เตชะวิชาญ
7. นางสาวอาทิตยา  วงศ์เบญจทรัพย์
8. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสาวจิรัสส์กุล  แก้วชำนาญ
3. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
4. นายฐสิษฏ์  อัมภรัตน์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยอนันต์  กิติโรจน์วัฒนา
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วจันทร์
2. นางสาวภัทรศยา  ชูสำโรง
3. นางสาวยศวดี  ฤทธิ์มนตรี
4. นายสรคมน์  จิตรัตนมงคล
5. นายไตรภพ  บุญมูล
 
1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางสาวสุภัคษา  สรรพคุณ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชินภัทร  โลหแสงสุวรรณ
2. เด็กชายวายุธรรศ  สิริวิทยธรรม
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายกฤษกร  ศรีหะบุตร
2. นายณัชนนท์  มนต์ติกานนท์
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายชัยพล  สินทวิชัย
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตงมิ้ง  แซ่ลิ้ม
2. นายปณุชิต  ศักดิ์จินดารัศมี
3. นายภาณุพงศ์  ธนารักษ์วุฒิกร
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
28 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
2. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ชิว
2. เด็กหญิงนพพอน  สุรางแสงมีบุญ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งเกตุ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชนากานต์  พุ่มกร
2. นางสาวณิชา  ละขุนทด
3. นางสาวอรวรรณ  จำปาเรือง
 
1. นายสรพล  ภู่เกิดสิน
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุตรดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  รู้รอบ
3. เด็กหญิงวุฒินันท์  บัวหลวง
 
1. นายมนัส  ประเสริฐสวัสดิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาพร  ตั้งเจริญนนท์
2. นางสาวพรชนก  วังกุ่ม
3. นางสาวอารียา  เส็งนา
 
1. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
2. นางวริษฐา  เหลืองอร่าม
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิยม
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
4. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คล้าย
5. เด็กชายภราดร  เนียมเผือก
6. เด็กหญิงภัสรา  ภิญโญพัฒนา
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นายดนัย  ประคำ
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา  นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นางสาวโสรยา  เมืองแก้ว
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  พรหมไทย
2. เด็กชายธนชัย  รักษาศรี
3. เด็กหญิงปริญญา  บุตรสีน้อย
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  ใบกุหลาบ
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  เฮงประสาทพร
2. นางสาววรรณี  ใช้เจริญ
3. นางสาวสุภัสสร  มาดำ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางศิริวรรณ  สันติวรพงศ์